ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله ساعی در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر سپیده فرید راد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر صدیقه مویدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیرا حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دارابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر بهجت بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن صمدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - جراحی لثه - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمد رضانیا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهران مومنی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرهمایون سرباز
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - پر کردن دندان - دندانپزشک - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا مطلبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ناصر فدایی مهاجر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر امیربابک پاکزاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - جراحی دندان عقل - کشیدن دندان - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر فرزانه فرخ نژاد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - لمینت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر شاهرخ بزرگ
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید صدوقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - کاشت دندان - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهره مرتضوی راوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اسماعیل ترابی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه -
0 %
نام مرکز : دکتر علی اسدی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر زهرا قریشی زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن سالاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - دندانپزشک - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احمد زارع زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : رها
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - کامپوزیت ونیر - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم جلالی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - لمینت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر منوچهر شریف زاده
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ناصر امیرمالک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - لمینت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هاله اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سرور میرعلی اکبری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : درین (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - درمانگاه دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : منتظری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - جراحی لثه - لمینت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - دندانپزشک - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر جبار جلالی کوشا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : دکتر صادق بلاش آبادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - دکتر دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر یوسف بهبود
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.