ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله خاک سفید در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : رهبر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر فرهاد خان مدرس
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر علی کامرانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر خسروپرویز نرسی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر حمیدرضا بشیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی لثه - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر آرمان بازیار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر بهناز فیروزمند
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر غلام رضا مهدیان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - درمانگاه دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - جرمگیری دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشک - سفید کردن دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدحسن شیخ رضایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فاطمه جلیلی ذوالفقاری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - دکتر دندانپزشک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : محمد رسول اله
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - کشیدن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - کامپوزیت ونیر - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : شمس آباد (شبانه روزی)
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر حبیب علی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - روکش کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرمگیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - دندانپزشکی - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : هنگام
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرم گیری دندان - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت ونیر - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - درمانگاه دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر مریم ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - لمینت سرامیکی - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر عباس پورمحمد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - مطب دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : شهدای مسجد جامع نارمک
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی -
0 %
نام مرکز : دکتر مسعود تنکابلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرمگیری دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - پر کردن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر شهرزاد بهزادی پور
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - کشیدن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : بهمن
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - درمانگاه دندانپزشکی - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت دندان - جراحی لثه - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر نادر حامدی راد
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - سفید کردن دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی -
0 %
نام مرکز : دکتر رامین هدایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - کاشت دندان - کشیدن دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ونیر کامپوزیت - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر عزیزاله جنتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - پر کردن دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت ونیر - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - کشیدن دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : موسسه حامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - عصب کشی دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها -
0 %
نام مرکز : دکتر نادر ابریشم کار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا قدیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مجید اسلامی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر علی صرافان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - پر کردن دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هرمز بیات
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جرمگیری دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - کشیدن دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : مروارید سپید
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - درمانگاه دندانپزشکی - ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - کشیدن دندان - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر آرش صفایی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - لمینت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک -
0 %
تعداد مراکز :50
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.