ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله افسریه در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر بهنام ملکی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - عصب کشی دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر فرهمندنیا
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت دندان - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - عصب کشی دندان - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کامپوزیت دندان - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر امیرمنصور منصوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - دندانپزشکی - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : نادر فرهادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - جرمگیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر وحید نیک منش
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - پروتز ثابت و متحرک دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - جراحی دندان عقل - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : مهدی کفایتی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کشیدن دندان - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت کامپوزیتی - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل -
0 %
نام مرکز : دکتر کاظم صفوی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت سرامیکی - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - کاشت دندان - دندانپزشکی زیبایی - سفید کردن دندان - کامپوزیت دندان - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر رضا ریاض صدری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - سفید کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی لثه - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا جلیلی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشکی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - جرم گیری دندان - کاشت دندان - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر سیدحسن علی ارمغان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - جراحی لثه - دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - لمینت کامپوزیتی - پزشک متخصص دهان و دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - سفید کردن دندان - کاشت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - جرمگیری دندان - ونیر کامپوزیت -
0 %
تعداد مراکز :11
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.