ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین دندانپزشکی اقساطی در محدوده محله آرژانتین در شهر تهران

نام مرکز : دندانپزشکی سپیتا لبخند
نمایش تلفن و آدرس
خدمات دندانپزشکی به صورت اقساطی در تهران مجهز به لابراتوار دندانسازی شامل لمینت اقساطی دندان ، ایمپلنت اقساطی ، پروتز ثابت و متحرک دندان ، جراحی دندان عقل و نهفته ، بلیچینگ دندان ، ترمیم دندان و ...
0 %

نام مرکز : دکتر حمید اخوین
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - جرمگیری دندان - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - کامپوزیت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی خوب - دکتر دندانپزشک - عصب کشی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر ویتالی آبویانس
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - مطب دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - پر کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر اکبر فخار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - روکش کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر رهبری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت دندان - سفید کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی - بلیچینگ دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - جرم گیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر مهناز خالصی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - دندانپزشکی - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - ونیر کامپوزیت - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - جراحی لثه - کشیدن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر بهروز بهمند
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - جراحی لثه - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا شکیبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت دندان - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - عصب کشی دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر شهیار سردار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - عصب کشی دندان - کاشت دندان - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - بهترین دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان - پر کردن دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احسان آقامیری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - لمینت اقساطی دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - سفید کردن دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بلیچینگ دندان - لمینت دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - بهترین دندانپزشک - ونیر کامپوزیت - جراحی دندان عقل - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر سعید نوکار
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشک زیبایی خوب - سفید کردن دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بلیچینگ دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جراحی دندان عقل - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دکتر دندانپزشک - دندانپزشک - جرمگیری دندان - جراحی لثه - لمینت دندان - روکش کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر شراره معاونی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - لمینت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کشیدن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - جرمگیری دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - روکش کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - پزشک متخصص دهان و دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - ونیر کامپوزیت -
0 %
نام مرکز : دکتر هما خاتمی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جراحی دندان عقل - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - جرم گیری دندان - کاشت دندان - دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - خدمات زیبایی دندان ها - سفید کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مونیکا ارفع
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ویزیت دندانپزشکی - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - عصب کشی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بلیچینگ دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر خسرو صائبی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - لمینت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جراحی دندان عقل - روکش کردن دندان - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - ایمپلنت اقساطی دندان - عصب کشی دندان - کامپوزیت دندان - لمینت کامپوزیتی - لمینت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی - پر کردن دندان - بهترین دندانپزشک - دکتر دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر ساسان نقیبی صابر
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پر کردن دندان - جراحی لثه - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - دندانپزشک - کشیدن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - بلیچینگ دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر سعیده حلی فرقان پرست
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی دندان عقل - ایمپلنت اقساطی دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - پر کردن دندان - جرم گیری دندان - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کامپوزیت دندان - لمینت اقساطی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - لمینت دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر احد خوش زبان
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - کاشت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - عصب کشی دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - لمینت دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ونیر کامپوزیت - کامپوزیت دندان - جرم گیری دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : منتظری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - کشیدن دندان - کامپوزیت ونیر - لمینت کامپوزیتی - خدمات زیبایی دندان ها - پر کردن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ویزیت دندانپزشکی - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - سفید کردن دندان - دندانپزشک - عصب کشی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دکتر دندانپزشک - جراحی دندان عقل - لمینت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - درمانگاه دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی زیبایی - کاشت دندان - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - کلینیک ‌دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر آلفرد داودی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - بلیچینگ دندان - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - جرم گیری دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - بهترین دندانپزشک - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جراحی دندان عقل - مطب دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - کاشت دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک -
0 %
نام مرکز : دکتر حسن نخجوانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ونیر کامپوزیت - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - لمینت دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - پروتز ثابت و متحرک دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دکتر دندانپزشک - جراحی لثه - مطب دندانپزشکی - سفید کردن دندان - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - ایمپلنت اقساطی دندان - روکش کردن دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر امید صادقی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - دندانپزشکی - روکش کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - سفید کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کاشت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ونیر کامپوزیت - عصب کشی دندان - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی - کاشت ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی دندان عقل - لمینت کامپوزیتی - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی زیبایی - پر کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - جرمگیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر کتایون حمزه لویی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - دندانپزشکی - پر کردن دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کامپوزیت دندان - کشیدن دندان - جراحی لثه - پزشک متخصص دهان و دندان - مطب دندانپزشکی - جراحی دندان عقل - ارتودنسی ثابت و متحرک - دکتر دندانپزشک - پروتز ثابت و متحرک دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت سرامیکی - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - بلیچینگ دندان - سفید کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - ونیر کامپوزیت - دندانپزشک - لمینت دندان - ویزیت دندانپزشکی - کاشت دندان -
0 %
نام مرکز : مدرن
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - ایمپلنت دندان - دکتر دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان - کاشت ایمپلنت دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - دندانپزشکی زیبایی - عصب کشی دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ویزیت دندانپزشکی - کشیدن دندان - دندانپزشکی - جراحی لثه - کاشت دندان - کلینیک ‌دندانپزشکی - کامپوزیت دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - مطب دندانپزشکی - جرم گیری دندان - درمانگاه دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - لمینت کامپوزیتی - جرمگیری دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بهترین دندانپزشک - کامپوزیت ونیر -
0 %
نام مرکز : دکتر بهادر عامری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - پروتز ثابت و متحرک دندان - کاشت ایمپلنت دندان - کشیدن دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - لمینت اقساطی دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - ویزیت دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - لمینت دندان - روکش کردن دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - لمینت سرامیکی - پزشک متخصص دهان و دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - کاشت دندان - جرم گیری دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - دکتر دندانپزشک - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : صدرا شرق
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - مطب دندانپزشکی - کلینیک ‌دندانپزشکی - لمینت دندان - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - جراحی دندان عقل - دکتر دندانپزشک - درمانگاه دندانپزشکی - جرمگیری دندان - لمینت اقساطی دندان - بهترین دندانپزشک - سفید کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - کشیدن دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - روکش کردن دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - کاشت ایمپلنت دندان - ویزیت دندانپزشکی - دندانپزشک - جراحی لثه - کامپوزیت ونیر - دندانپزشکی - عصب کشی دندان - لمینت سرامیکی - دندانپزشکی زیبایی - خدمات زیبایی دندان ها - کاشت دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر هارطون آرتونف
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت ایمپلنت دندان - عصب کشی دندان - کشیدن دندان - جرم گیری دندان - مطب دندانپزشکی - خدمات زیبایی دندان ها - بهترین دندانپزشک - پر کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - جراحی لثه - کاشت دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت سرامیکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب -
0 %
نام مرکز : حضرت فاطمه
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - دندانپزشکی زیبایی - کلینیک ‌دندانپزشکی - پزشک متخصص دهان و دندان - جرمگیری دندان - عصب کشی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - کاشت ایمپلنت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - ایمپلنت اقساطی دندان - درمانگاه دندانپزشکی - سفید کردن دندان - لمینت اقساطی دندان - ایمپلنت دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - لمینت دندان - کشیدن دندان - جراحی دندان عقل - جرم گیری دندان - دکتر دندانپزشک - خدمات زیبایی دندان ها - مطب دندانپزشکی - کامپوزیت ونیر - دندانپزشک - لمینت کامپوزیتی - جراحی لثه - ویزیت دندانپزشکی -
0 %
نام مرکز : دکتر حسین کوه جانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - کاشت دندان - عصب کشی دندان - خدمات زیبایی دندان ها - کشیدن دندان - پر کردن دندان - دندانپزشک - دکتر دندانپزشک - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - جراحی دندان عقل - ویزیت دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - ایمپلنت اقساطی دندان - کاشت ایمپلنت دندان - سفید کردن دندان - جرمگیری دندان - دندانپزشکی زیبایی - روکش کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - لمینت دندان - بلیچینگ دندان - لمینت اقساطی دندان - کامپوزیت دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - مطب دندانپزشکی - دندانپزشک زیبایی خوب - جرم گیری دندان - جراحی لثه - ونیر کامپوزیت - لمینت کامپوزیتی -
0 %
نام مرکز : دکتر رحیم اردکانی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - سفید کردن دندان - جراحی لثه - دندانپزشک زیبایی خوب - کشیدن دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - بلیچینگ دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - پر کردن دندان - دندانپزشکی - دندانپزشک - کاشت ایمپلنت دندان - جرمگیری دندان - خدمات زیبایی دندان ها - ایمپلنت اقساطی دندان - جرم گیری دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - دندانپزشکی زیبایی - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - مطب دندانپزشکی - لمینت سرامیکی - دکتر دندانپزشک - روکش کردن دندان - لمینت دندان - بهترین دندانپزشک -
0 %
نام مرکز : دکتر محمدرضا میرسجادی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - جراحی لثه - روکش کردن دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - سفید کردن دندان - مطب دندانپزشکی - بهترین دندانپزشک - پزشک متخصص دهان و دندان - عصب کشی دندان - جرم گیری دندان - کاشت ایمپلنت دندان - دندانپزشک - جراحی دندان عقل - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی - پروتز ثابت و متحرک دندان - ونیر کامپوزیت - لمینت دندان - لمینت سرامیکی - کشیدن دندان - پر کردن دندان - ایمپلنت اقساطی دندان - بلیچینگ دندان - دکتر دندانپزشک - جرمگیری دندان - ارتودنسی ثابت و متحرک - کاشت دندان - لمینت اقساطی دندان - ویزیت دندانپزشکی - لمینت کامپوزیتی - کامپوزیت دندان - دندانپزشکی زیبایی -
0 %
نام مرکز : دکتر محسن منصوری
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - پر کردن دندان - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - جرم گیری دندان - بهترین دندانپزشک - لمینت سرامیکی - جراحی لثه - کاشت ایمپلنت دندان - کاشت دندان - ویزیت دندانپزشکی - عصب کشی دندان - دندانپزشکی - ونیر کامپوزیت - جرمگیری دندان - روکش کردن دندان - کامپوزیت دندان - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشک - مطب دندانپزشکی - لمینت اقساطی دندان - کشیدن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - لمینت کامپوزیتی - لمینت دندان - جراحی دندان عقل - پروتز ثابت و متحرک دندان - دکتر دندانپزشک - ایمپلنت اقساطی دندان - پزشک متخصص دهان و دندان - سفید کردن دندان - دندانپزشکی زیبایی - ارتودنسی ثابت و متحرک - بلیچینگ دندان -
0 %
نام مرکز : دکتر مهدی سمیعی
نمایش تلفن و آدرس
دندانپزشکی اقساطی - ایمپلنت اقساطی دندان - پر کردن دندان - خدمات زیبایی دندان ها - دندانپزشکی زیبایی - کامپوزیت دندان - مطب دندانپزشکی - ویزیت دندانپزشکی - روکش کردن دندان - دکتر دندانپزشک - سفید کردن دندان - لمینت کامپوزیتی - کاشت ایمپلنت دندان - جرم گیری دندان - ونیر کامپوزیت - بهترین دندانپزشک - لمینت اقساطی دندان - لمینت سرامیکی - ارتودنسی ثابت و متحرک - دندانپزشک زیبایی خوب - دندانپزشکی - جراحی لثه - دندانپزشک - دندانپزشک خوب برای عصب کشی - عصب کشی دندان - پروتز ثابت و متحرک دندان - بلیچینگ دندان - جرمگیری دندان - کشیدن دندان - کاشت دندان - جراحی دندان عقل - پزشک متخصص دهان و دندان - لمینت دندان -
0 %
تعداد مراکز :72
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
 دندانپزشکی زیبایی به صورت اقساطی
 
  دندانپزشکی اقساطی 
 
خدمات  دندانپزشکی زیبایی  در ایران عموما قیمت بالایی دارد و بسیاری ار افراد مایل هستند از امکان  دندانپزشکی اقساطی  برای زیبایی و مشکلات دندان خود استفاده نمایند. اما همانطور که می‌دانید در همه کلینیک‌های دندانپزشکی شرایط اقساطی وجود ندارد و لازم است شما پس از انجام کار درمانی خود مبلغ مشخص شده را به صورت کامل پرداخت کنید. همین دو عامل یعنی گران بودن خدمات دندانپزشکی بخصوص دندانپزشکی زیبایی مانند ایمپلنت دندان و یا لمینت و کامپوزیت و اقساطی نبودن آن‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد، درست کردن دندان‌ها اعم از ترمیم کردن، عصب کشی و حتی ارتدونسی دندان‌ها را که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی و البته سلامت دندان‌ها و بدن دارد را به تعویق اندازند و در بیشتر موارد درد و سختی ناشی از این مشکلات را تحمل نمایند. چنانچه تا انتهای این مطلب را بخوانید، ما چند نمونه از خدمات دندانپزشکی زیبایی را به شما معرفی خواهیم کرد تا بتوانید به آسانی  به مراکز و کلینیک‌هایی که خدمات زیبایی  دندانپزشکی را به صورت اقساطی ارائه می‌کنند مراجعه کرده و از آنها بهره ببرید.
 
لمینت دندان
به هر لایه و پوسته‌ای که روی جسمی قرار می‌گیرد و علاوه بر زیباتر کردن آن به استحکام آن نیز کمک می‌کند لمینت می‌گویند. امروزه از این ویژگی و قابلیت در موارد بسیاری اعم از صنعتی، دکوراسیون و حتی موارد مرتبط با زیبایی بخصوص دندانپزشکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. لمینت دندان که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید از جنس سرامیک بوده و امروزه برای پوشاندن سطح رویی دندان به کار رفته و علاوه بر بهبود سطح ظاهری دندان‌ها به زیباتر شدن خنده فرد کمک می‌کند. با استفاده از این روش پزشکان می‌توانند مشکلاتی از قبیل رنگ زرد دندان‌ها، فواصل موجود بین هر دندان و عیوب موجود در شکل ظاهری دندان‌ها مانند کج بودن، شکستگی و ..را برطرف کرده و آن‌ها را اصلاح نمایند.
همانطور که می‌دانید لمینت دندان جز درمان‌های زیبایی به شمار می‌آید و اغلب هزینه‌های زیادی را برای فرد به همراه دارد و بسیاری سعی می‌کنند مطب و یا مرکزی را بیابند که با انجام  لمینت اقساطی دندان  بتواند در رفع مشکل به آن‌ها کمک نماید.
لمینت اقساطی دندان در مراکزی که درمان‌های دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کنند، به شما کمک می‌کند تا بتوانید فرآیند درمان و بهبود شکل ظاهری دندان‌های خود را به گونه‌ای که در توان‌تان است انجام دهید و زیبایی را به دندان‌های خود بازگردانید.
به همین منظور و پیش از هزینه کردن برای این مورد لازم است از ویژگی‌ها، مزایا و معایب لمینت مطلع شوید. هنگام استفاده از درمان لمینت دندان‌ها تراش کمتری می‌خورند و یا در بعضی موارد تراشی روی دندان‌ها صورت نمی‎گیرد. این نوع روکش‌های سرامیکی بسیار محکمند و هنگامی که با لایه زیرین ترکیب می‌شوند بر استحکام و مقاومت آن‌ها افزوده می‌شود.
 
کامپوزیت دندان
یکی دیگر از درمان‌هایی که جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید، کامپوزیت دندان است و این نوع درمان نیز اغلب هزینه بالایی دارد و بسیاری ترجیح می‌دهند این نوع درمان را در مراکزی انجام دهند که با ارائه خدمات دندانپزشکی اقساطی و کامپوزیت اقساطی دندان به آن‌ها کمک نمایند تا بتوانند از پس هزینه‌های آن برآیند. لمینت کامپوزیتی نوعی از لمینت است که در مقابل لمینت سرامیکی قرار دارد و می‌توان گفت برخلاف لمینت سرامیکی که کار ساخت آن در لابراتوار انجام می‌شود، در لمینت کامپوزیتی مواد با استفاده از هنر دندانپزشک روی دندان‌های بیمار قرار می‌گیرد و به آن شکل داده می‌شود. در روش دندانپزشکی زیبایی کامپوزیت اغلب تراش بسیار کمی روی دندان‌ها وارد می‌شود و دست پزشک برای استفاده از رنگ باز است. در این نوع درمان، ترمیم دندان‌های شکسته، بد رنگی دندان‌ها، و درمان فاصله بین دندان‌ها به خوبی انجام می‌شود.
از آن جا که این نوع درمان نیز جزء دندانپزشکی زیبایی محسوب می‌شود کمتر کلینیک و یا مطبی را می‌توان یافت که انجام  کامپوزیت اقساطی دندان  را انجام دهد زیرا انجام آن تحت یک جلسه پایان می‌پذیرد. بنابراین اگر بتوانید مرکزی را بیابید که دندانپزشکی اقساطی را ارائه می‌کند، به این صورت گره از کار شما باز شده و می‌توانید درمان خود را با هزینه‌ای مناسب و پرداختی اقساطی و آسان انجام دهید.
 
ایمپلنت دندان
از دیگر خدمات دنداپزشکی که جزء دندانپزشکی زیبایی به شمار می‌آید و می‌تواند دندان‌های از دست رفته را به شما بازگردانده و زیبایی و بهداشت دهان و دندان شما را تضمین نماید،  ایمپلنت دندان  است. در این روش شما می‌توانید با مراجعه به دندانپزشک متخصصی که کار ایمپلنت دندان را انجام می‌دهد دندان جدیدی را به جای دندانی که در گذشته کشیده‌اید و جای آن خای است قرار دهید. ایمپلنت دندان چگونه صورت می‌پذیرد؟
ساختار ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم بوده و به این دلیل از تیتانیوم ساخته شده که با بدن انسان سازگاری خواهد داشت، بنابراین چنانچه بتوان برای فردی از درمان ایمپلنت برای بازیابی دندان‌های از دست رفته استفاده کرد، این نوع درمان عمر بالایی داشته و شما دغدغه‌ای درباره از دست دادن دوباره دندان‌هایتان نخواهید داشت.
در این چند سال اخیر که با پیشرفت علم، ایمپلنت دندان به عنوان درمانی برای بازیابی دندان‌های از دست رفته شناخته شده است این مورد توانسته جای استفاده از پل‌ها و پروتزهای دندانی را بگیرد، هر چند که برای بعضی افراد که سابقه شیمی درمانی داشته‌اند و یا دچار بیماری پوکی استخوان هستند توصیه می‌شود از همان روش پروتز‌های دندانی برای درمان استفاده نمایند.
در این روش پایه ایمپلنت با ایجاد شکافی در استخوان فک جای می‌گیرد. بسته به نیاز بیمار و تشخیص دندانپزشک ایمپلنت دندان می‌تواند به صورت یکپارچه و یا دو تکه برای بیمار در نظر گرفته شود که در مدل دو تکه با استفاده از پیچ اتصال بخش تاج دندان به قسمت ریشه که در فک قرار داده شده است متصل می‌شود.
ایمپلنت دندان نیز جزء درمان‌های دندانپزشکی زیبایی و البته گرانقیمتی به شمار می‌آید که فرد باید هزینه‌های زیادی برای آن بپردازد. به همین منظور با مراجعه به مراکزی که درمان‌ها و خدمات دندانپزشکی اقساطی ارائه می‌کنند، شاید بتوان تا حد زیادی دغدغه پرداخت هزینه‌های آن را کم نمود.
4.4 امتیاز از 25 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .