ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی مردانه در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : روحی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : نگاه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : افق
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - خیاطی -
0 %
نام مرکز : پازوکی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت لباس - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : مهرداد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : پرشین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - خیاطی - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : محسن
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : کاظم نژاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : معین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : حجازی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : رحمانی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - خیاطی - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : علی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : قشقایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : چهارفصل
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : مهران
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - خیاطی -
0 %
نام مرکز : رجب علی ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : اکسیر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : فاتحی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : علی اکبر فکری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : افروز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه - دوخت لباس - خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : زمانی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : داماد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : محمدی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : جامع
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : خیاطی معین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - کت و شلوار مردانه - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار مردانه - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : حسین هاشمی زاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : رامادان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : احترامی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت تک - خیاطی -
0 %
نام مرکز : جهان تاب
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : نراقی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مردانه - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت شلوار -
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.