ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی زنانه در شهر تهران

نام مرکز : الیزه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : پرانس نو
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : اسپیرینگ
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : ساناز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : افق
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : دون تیکن
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : شهر مد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی -
0 %
نام مرکز : پرنسس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : مهتاب
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : مهربان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : ایران زمین فرد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : پرنیان سپید
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : جهان تاب
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : سعید
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : رستم
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت لباس زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : مزون آریس - شعبه ١
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت پیراهن زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : بعثت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : متخصص
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس نامزدی - سفارش دوخت لباس شب -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : خیاطی مونا
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت پیراهن زنانه - خیاطی بانوان - دوخت مانتو - دوخت شومیز - دوخت شلوارک زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت لباس زنانه - تعمیرات لباس - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس - سفارش دوخت لباس شب - تعمیر لباس - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : رشیدی نیک
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه -
0 %
نام مرکز : پرنسس
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوار زنانه - خیاطی بانوان - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : تک دوخت
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه -
0 %
نام مرکز : نیازی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس دخترانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - خیاطی بانوان - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : ملکی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش نازک دوز - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی - بهترین آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش الگو کشی - آموزش ضخیم دوز - آموزشگاه خیاطی - آموزش خیاطی آسان - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش خیاطی بانوان - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی با الگو -
0 %
نام مرکز : الناز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت شلوارک زنانه -
0 %
نام مرکز : الناز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت شلوار زنانه - دوخت پیراهن زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس نامزدی - خیاطی بانوان - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس زنانه - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی -
0 %
نام مرکز : آذر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت لباس دخترانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت پیراهن زنانه - دوخت شلوارک زنانه - خیاطی بانوان - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس زنانه -
0 %
نام مرکز : تک
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوار زنانه - سفارش دوخت لباس شب - خیاطی بانوان - دوخت شلوارک زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - دوخت لباس دخترانه -
0 %
نام مرکز : پرنسس مد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : تقی سمیعی زاده
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - دوخت پیراهن زنانه - دوخت لباس دخترانه - سفارش دوخت لباس شب - دوخت شلوار زنانه - دوخت لباس نامزدی - دوخت شلوارک زنانه - دوخت لباس مجلسی - دوخت لباس زنانه - خیاطی بانوان -
0 %
نام مرکز : ایده
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی زنانه - آموزش خیاطی - آموزش خیاطی از ابتدا - آموزش خیاطی بدون الگو - آموزش خیاطی آسان - آموزشگاه خیاطی بدون الگو - آموزش طراحی لباس - آموزش خیاطی از مبتدی تا پیشرفته - آموزش خیاطی بانوان - آموزش الگو کشی - آموزشگاه خیاطی با الگو - آموزشگاه خیاطی - آموزش دوخت لباس - آموزش خیاطی با الگو - آموزش نازک دوز - آموزش خیاطی مبتدی - آموزش ضخیم دوز - بهترین آموزشگاه خیاطی -
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه3از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.