ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خیاطی آقایان در شهر تهران

نام مرکز : خیاطی مُُُُدیست
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی مدیست سفارش دوخت انواع کت و شلوار، جلیقه ، کت تک مردانه ، پالتو ، شلوار تک مردانه و زنانه با پارچه فاستونی ایرانی و خارجی و تعمیرات انواع لباس مردانه و زنانه را پذیرا می باشد.
0 %

نام مرکز : روحی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : نگاه
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : افق
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - خیاطی -
0 %
نام مرکز : پازوکی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت لباس - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : مهرداد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : پرشین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - خیاطی - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت کت تک - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : محسن
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : کاظم نژاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - سفارش دوخت پالتو - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : معین
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : حجازی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت جلیقه - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : رحمانی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت لباس - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - خیاطی - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : علی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : قشقایی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - خیاطی - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : چهارفصل
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار تک -
0 %
نام مرکز : مهران
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - خیاطی -
0 %
نام مرکز : رجب علی ابراهیمی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : اکسیر
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : فاتحی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت لباس - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - خیاطی - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : علی اکبر فکری
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : افروز
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت جلیقه - دوخت لباس - خیاطی - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : زمانی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار - دوخت کت تک - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : داماد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت کت و شلوار - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت کت تک -
0 %
نام مرکز : محمدی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت لباس -
0 %
نام مرکز : جامع
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت شلوار - دوخت کت و شلوار - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - خیاطی - سفارش دوخت پالتو -
0 %
نام مرکز : حسین هاشمی زاد
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت کت تک - دوخت لباس - دوخت شلوار - دوخت پیراهن - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه -
0 %
نام مرکز : رامادان
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت جلیقه - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار -
0 %
نام مرکز : احترامی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت جلیقه - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - دوخت شلوار - دوخت کت تک - خیاطی -
0 %
نام مرکز : جهان تاب
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت لباس - دوخت کت تک - دوخت شلوار تک - خیاطی - سفارش دوخت پالتو - دوخت کت و شلوار - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : نراقی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت پیراهن - دوخت کت و شلوار - دوخت لباس - دوخت کت تک - سفارش دوخت پالتو - دوخت شلوار تک - خیاطی - دوخت جلیقه - دوخت شلوار -
0 %
نام مرکز : نگار
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - خیاطی - دوخت شلوار - دوخت لباس - دوخت شلوار تک - دوخت کت تک - دوخت کت و شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت جلیقه - دوخت پیراهن -
0 %
نام مرکز : مهدی
نمایش تلفن و آدرس
خیاطی آقایان - دوخت جلیقه - دوخت کت تک - دوخت کت و شلوار - دوخت شلوار تک - دوخت لباس - دوخت شلوار - سفارش دوخت پالتو - دوخت پیراهن - خیاطی -
0 %
تعداد مراکز :108
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
۷ نشانه برای تشخیص یک خیاط خوب و خیاط حرفه ای

احتمالا خیلی از شما دوست دارید برای دوختن لباس هایتان یک خیاط ماهر پیدا کنید . مشکل اندامی دارید و به هر خیاطی که مراجعه می کنید باز هم نتیجه دلخواه را نمی گیرید . برای اولین بار می خواهید یک خیاط لباس هایتان را بدوزد و ….  .

یا شاید یک خیاط هستید و می خواهید بدانید که چه ویژگی های شما را به یک خیاط حرفه ای تبدیل می کند . پیشنهاد ما این است که این مقاله را از دست ندهید

1-تحقیق کنید .
از دوستان ، اقوام و آشنایانتان که به خیاط مراجعه می کنند و سبک و استایل و دوخت لباس هایشان را می پسندید پرس وجو کنید .
یا می توانید از مزون ها و فروشگاه هایی که لباس دوخت شخصی دارند بخواهید که خیاط های خوب را به شما معرفی کنند . قطعا کسانی که کار خوبی دارند به مرور زمان شناخته می شوند .

2-از تلفن آنها را امتحان کنید
با آنها تماس بگیرید و بپرسید آیا می توانند آستین یک کت را از شانه کوتاه کنند ؟ این یکی از کارهای سخت در خیاطی محسوب می شود . و یا یک مدل لباس سخت را برای آنها بفرستید و بپرسید می توانند این مدل را بدوزند . از این طریق می توانید مهارت های آنها را بشناسید .
 
3-به محل کار آنها سر بزنید .

آیا شبیه به یک تولیدی شلوغ و کثیف است یا همه چیز منظم است ؟ اگر یک خیاط خوب را می خواهید بشناسید به محل کار او توجه کنید . کسانی که حرفه ای هستند همیشه محل کار خودشان را منظم و تمیز نگه می دارند و شما پارچه یا لباسی بر روی زمین نمی بینید .

4-نمونه کار آنها را ببینید .

اگر محل کارشان تمیز بود از او بخواهید نمونه کارهایش را نشان شما دهد . قطعا هر خیاط خوبی باید با افتخار نمونه کارهایش را به شما نشان دهد . چک کنید که محصول نهایی به چه شکل است و دوختش خوب و تمیز هست یا نه .
یک روش ساده
یکی از لباس هایی که از خراب شدن آن ناراحت نمی شوید را انتخاب کنید و به خیاط بدهید تا آن را تغییر دهد . خیاط های خوب معمولا تنها به تغییری که شما پیشنهاد دادید بسنده نمی کنند و تغییر بیشتری را پیشنهاد می کنند یا حتی ایرادهای لباس شما را می گیرند چون چشمان تیزی دارند . کمتر خیاطی به چروک های یک کت در پشت شما توجه می کند و این نشان یک خیاط ماهر است .

6-با حس خود جلو بروید
اگر خیاط به شما تغییری را پیشنهاد داد حس می کنید که خواسته شما را فریب بدهد و جذب کند یا واقعا تغییری برای بهتر شدن لباس شما پیشنهاد داده ؟


7-رابطه تان با خیاطتان را بسازید
اگر دلتان قرص شد و او را انتخاب کردید با خیال راحت لباس را به خیاطتان بسپارید و نگران نباشید و به قول معروف ریش و قیچی را به دست او بسپارید . البته یکی از موارد دیگر این است که آیا خیاط اسم شما را به خاطر می آورد ؟ سبک و علاقه شما را می داند ؟ یک خیاط خوب همیشه سلیقه مشتری اش را می داند و با او ارتباط نزدیکی دارد . مشتری از حس مهم تلقی شدن لذت می برد .
 

منبع:www.dropnet.ir
4.8 امتیاز از 5 رأی
جدیدترین مقالات
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.