ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در شهر تهران

نام مرکز : آسیا - شهر زیبا
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله گلها مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی - شعبه تهرانسر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : محراب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : اسکار
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : الوند
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - مرمت فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : ارغوان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله هروی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی برف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - شستشو قالی - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آذین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - قالیشویی - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : آریا سام
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - رفوگری فرش - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - لکه برداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : ادیب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - مرمت فرش - قالیشویی - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قالیشویی برتر
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - قالیشویی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله بریانک غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : نارمک اصل
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - قالیشویی - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - شستشو قالی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : فرشینه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : قالیشویی بهارستان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشو فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله رسالت شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی آنلاین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش دستباف - قالیشویی - قالیشویی عضو اتحادیه - قالیشویی ارزان - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی مجاز - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : کارخانه قالیشویی زعفرانیه
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - قالیشویی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله زعفرانیه شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : یاسین
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشو قالی - خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - رفوگری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهران نو شرق تهران منطقه 13
0 %
نام مرکز : صدف
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : قالیشویی افق
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو قالی - رفوگری فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - قالیشویی - بهترین قالیشویی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله امام خمینی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : فرهنگ
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشو قالی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله ولیعصر (منطقه 11) مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : ادیب شعبه پاسداران شمیرانات
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - مرمت فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله ستارخان غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : گل بانو
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - مرمت فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشوی فرش ماشینی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله هفده شهریور غرب تهران منطقه 18
0 %
نام مرکز : پایتخت - فرجام
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - رفوگری فرش - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله هنگام شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : قالیشویی اردلان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله سلیمانی تیموری غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : گلستان غرب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - شستشو فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : قالیشویی ایرانیان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - مرمت فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله مهرآباد غرب تهران منطقه 9
0 %
نام مرکز : قاصدک
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف - بهترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : اسدالهی شبستری
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله بهار مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سپید
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - شستشو فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله تهرانسر غرب تهران منطقه 21
0 %
نام مرکز : احسان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - رفوگری فرش - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله خاوران جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : مهرادیب
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - لکه گیری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی فرش در منزل - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ندای اکباتان
قالیشویی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - رفوگری فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی - لکه گیری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - لیست بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خشکشویی مبل در منزل در تمامی محله ها در شهر تهران و معرفی بهترین خشکشویی مبل در منزل
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
کتاب صوتی یا کتاب گویا متن کتابی است که توسط یک یا چند گوینده خوانده می‌ شود و به صورت فایل صوتی در می‌آید. گاهی اوقات نویسنده با صدای خودش کتاب را می‌ خواند و گاهی گویندگان حرفه‌ ای این کار را انجام می‌ دهند. در ادامه با ما همراه باشید تا راجع به اهمیت، ماهیت و چیستی کتاب صوتی برایتان بگوییم.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
حتماً تا کنون دوربین های مداربسته ترافیکی را در کنار جاده ها و تقاطع های شلوغ بزرگراه ها مشاهده کرده‌اید. این دوربین ها دارای سیستم های امنیتی هوشمند هستند که از آنها می توان برای مطالعه الگوهای ترافیکی، نظارت و کنترل ترافیک و جریمه افرادی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض می کنند استفاده کرد.