ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خشکشویی فرش در منزل در شهر تهران

نام مرکز : قالیشویی آراز
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشو قالی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - قالیشویی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی - دفتر مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - قالیشویی - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
نام مرکز : ستاره غرب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - شستشو قالی - لکه برداری فرش - قالیشویی - رفوگری فرش - شستشوی فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : پیشتاز
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : تاژ
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - لکه برداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - رنگبرداری فرش -
0 %
نام مرکز : تهران
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت -
0 %
نام مرکز : قالیشویی افق
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو قالی - رفوگری فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - لکه گیری فرش - لکه برداری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش - قالیشویی - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : جاوید
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش ماشینی - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : بهرامی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - لکه گیری فرش - قالیشویی - شستشوی فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : جوان جام
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه برداری فرش - قالیشویی - ریشه زنی فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - قیمت قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خشکشویی مبلمان در منزل -
0 %
نام مرکز : المپیک
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - قالیشویی - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی برتر
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - قالیشویی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - ریشه زنی فرش - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشو قالی - قیمت قالیشویی - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : قالیشویی ابر
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - شستشو قالی - رفوگری فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - خشکشویی موکت در منزل - قیمت قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - قالیشویی - لکه برداری فرش - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : همشهری
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - بهترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستشو قالی - لکه برداری فرش -
0 %
نام مرکز : زرین
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - بهترین قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشو قالی - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : نوین - مرکزی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه برداری فرش - شستشو قالی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - لکه گیری فرش - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - شستشو فرش - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - قالیشویی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : قالیشویی همشهری
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - خدمات قالیشویی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - شستن فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی مبل در منزل - لکه گیری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - ریشه زنی فرش - مرمت فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشو قالی - شستشو فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : شادمان
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - مرمت فرش - لکه برداری فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - خشکشویی موکت در منزل - رفوگری فرش - قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش دستباف - لکه گیری فرش - شستشو قالی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل -
0 %
نام مرکز : نایین
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستن فرش ماشینی - قالیشویی - شستشو فرش - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - شستشوی فرش دستباف - خدمات قالیشویی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - لکه گیری فرش - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : دفتر مرکزی شهاب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - شستن فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - لکه گیری فرش - شستشو قالی - قالیشویی - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش -
0 %
نام مرکز : شهاب رسالت
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - ریشه زنی فرش -
0 %
نام مرکز : سفیدبرفی
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - قالیشویی - مرمت فرش - رنگبرداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - بهترین قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - رفوگری فرش - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - شستشو فرش - قالیشویی ارزان قیمت - قیمت قالیشویی - خدمات قالیشویی -
0 %
نام مرکز : قالیشویی آذربایجان
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - خشکشویی مبل در منزل - خدمات قالیشویی - شستشوی فرش - قیمت قالیشویی - رنگبرداری فرش - لکه گیری فرش - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - مرمت فرش - شستشو فرش - لکه برداری فرش - رفوگری فرش - قالیشویی - ریشه زنی فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - قالیشویی ارزان قیمت - شستن فرش ماشینی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : نیاوران
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - لکه برداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ارزان ترین قالیشویی - ریشه زنی فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - خدمات قالیشویی - مرمت فرش - رفوگری فرش - شستشو قالی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - قالیشویی -
0 %
نام مرکز : توکل
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - رفوگری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستشو قالی - قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خدمات قالیشویی - بهترین قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - ارزان ترین قالیشویی - شستشوی فرش دستباف - شستشوی فرش - خشکشویی مبل در منزل -
0 %
نام مرکز : کلین سرویس البرز
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - خشکشویی موکت در منزل - قالیشویی - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش - لکه برداری فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - مرمت فرش - لکه گیری فرش - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - شستشو قالی - بهترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستشو فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش -
0 %
نام مرکز : ادیب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - لکه گیری فرش - ریشه زنی فرش - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - شستشوی فرش دستباف - رنگبرداری فرش - قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - شستن فرش ماشینی - مرمت فرش - بهترین قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبلمان در منزل - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - شستشو قالی - قیمت قالیشویی -
0 %
نام مرکز : صدر شمیران
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش دستباف - قیمت قالیشویی - ریشه زنی فرش - شستشوی فرش ماشینی - شستن فرش دستباف - رنگبرداری فرش - لکه برداری فرش - مرمت فرش - خشکشویی موکت در منزل - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - رفوگری فرش - خدمات قالیشویی - شستن فرش ماشینی - شستشوی فرش - شستشو قالی - لکه گیری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - قالیشویی - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : ادیب
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - قیمت قالیشویی - شستشو فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش دستباف - لکه برداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - مرمت فرش - ارزان ترین قالیشویی - بهترین قالیشویی - شستن فرش ماشینی - خشکشویی مبلمان در منزل - لکه گیری فرش - شستشوی فرش - شستن فرش دستباف - رفوگری فرش - شستشوی فرش ماشینی - قالیشویی - شستشو قالی - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
نام مرکز : جردن
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش - شستشوی فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - رنگبرداری فرش - قیمت قالیشویی - قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - مرمت فرش - رفوگری فرش - خشکشویی موکت در منزل - شستشوی فرش ماشینی - خشکشویی مبل در منزل - قالیشویی ارزان قیمت - خدمات قالیشویی - خشکشویی مبلمان در منزل - بهترین قالیشویی - لکه برداری فرش - شستشو فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی -
0 %
نام مرکز : کارخانه قالیشویی زعفرانیه
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - ارزان ترین قالیشویی - قالیشویی ارزان قیمت - بهترین قالیشویی - شستشو قالی - شستن فرش دستباف - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستشوی فرش - شستشو فرش - خشکشویی مبلمان در منزل - قیمت قالیشویی - لکه گیری فرش - خشکشویی مبل در منزل - شستشوی فرش ماشینی - ریشه زنی فرش - خشکشویی موکت در منزل - خدمات قالیشویی - قالیشویی - رفوگری فرش - رنگبرداری فرش - مرمت فرش - شستشوی فرش دستباف -
0 %
نام مرکز : پاک سالار
نمایش تلفن و آدرس
خشکشویی فرش در منزل - شستشوی فرش دستباف - خشکشویی مبلمان در منزل - شستشوی فرش - رفوگری فرش - قیمت قالیشویی - شستشوی فرش ماشینی - شستشو قالی - قالیشویی - شستشو فرش - شستن فرش ماشینی - لکه برداری فرش - شستن فرش دستباف - ریشه زنی فرش - لکه گیری فرش - ارزان ترین قالیشویی - خشکشویی مبل در منزل - بهترین قالیشویی - مرمت فرش - خدمات قالیشویی - رنگبرداری فرش - قالیشویی ارزان قیمت - خشکشویی موکت در منزل -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
قالیشویی
 
قالیشویی به شغل یا عمل شستن قالی یا فرش اطلاق می‌شود؛ و به فرایند لکه زدایی، غبار روبی ،شستشوی فرش با آب و مواد شوینده گفته می‌شود؛ که می‌تواند به صورت دستی یا ماشینی انجام شود. عمل قالیشویی بسته به نوع و جنس تار و پود فرش دارد. قالیشویی در ایران قدمت دیرینه دارد.

قالیشویی در گذشته
شستن و لول کردن فرش‌ها در چشمه‌علی (شهرری) در ۱۳۳۹ خورشیدی
قالیشویی در گذشته به صورت دستی، با آب و صابون رختشویی و جارو، به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شده‌است.

قالیشویی امروزی
قالیشویی، امروزه با پیشرفت تکنولوژی، و آمدن دستگاه‌ها و مواد شوینده قوی، آسانتر و سریعتر شده‌است. قالیشویی امروزی بیشتر در کارخانه‌ها یا کارگاه‌های قالیشویی، و با دستگاه‌های قالیشویی انجام می‌پذیرد و برای خشک شدن فرشهای شسته شده، از گرمخانه استفاده می‌شود. البته همچنان در بعضی از نقاط ایران و خاورمیانه، هنوز به صورت دستی نیز انجام می‌شود.

قالیشویی فرش‌ها به دو نوع فرشهای ماشینی و فرشهای دستباف تقسیم می‌شود؛ که نوع شستشوی فرش و مواد شوینده، متناسب با نوع فرش انتخاب می‌شود.

قالیشویی به عنوان شغل در ایران ثبت شده‌است و دارای اتحادیه قالیشویی و صنف قالیشویی می‌باشد. اتحادیه صنف قالیشویان تهران در سال ۱۳۵۱ تاسیس گردیده‌است. با توجه به کمبود منابع آبی امروزه در ایران از دستگاههای اتوماتیک جهت شتشوی قالی و با قابلیت بازیافت آب مصرفی استفاده می شود.

قالیشویی با دستگاه
مراحل شستشوی فرش با دستگاه های قالیشویی استاندارد و اتوماتیک شامل آبگیرهای لوله ای و دورانی میباشد. در این گونه شستشوی فرش ابتدا فرچه زنی انجام خواهد شد به این صورت که فرش از یک سمت وارد دستگاه قالیشویی میشود و با فرچه زنی اتوماتیک شسته شده و از سمت دیگر فرش آب کشیده شده و از دستگاه قالیشویی خارج میشود. بعد از این مرحله توسط کمک کارگرهای قالیشویی به جایی به نام گرمخانه ای که اتوماتیک است,وارد میشود و بعد از حدود ۳ ساعت خشک شده و از دستگاه گرمخانه قالیشویی لول بیرون می آید.
 

منبع :wikipedia.org
3.8 امتیاز از 17 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.