ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید و فروش لوازم منزل قدیمی در محدوده محله اسکندری در شهر تهران

نام مرکز : سمساری ایران
نمایش تلفن و آدرس
تلفن : 22244290 - 09122725127
خرید و فروش انواع یخچال فریزر ، اجاق گاز ،انواع کولر های آبی ، گازی و اسپیلت ، انواع تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری ، فرش دستبافت و ماشینی ، ظرف و ظروف ، لوازم انباری ، کتاب ، اجناس قدیمی ، آنتیک و...
0 %

نام مرکز : احمد نامی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - مغازه سمساری - کهنه فروشی - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم عتیقه - خریدار لوازم چوبی - سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم خانگی دست دوم - سمساری آنلاین - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم - امانت فروشی -
0 %
نام مرکز : یحیی عبدلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خریدار لوازم چوبی - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل عتیقه - بهترین سمساری تهران - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - مغازه سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید لوازم قدیمی - کهنه فروشی - سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - امانت فروشی -
0 %
نام مرکز : برزگر
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم کارکرده - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم کارکرده - کالای مستعمل - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل آنتیک - مغازه سمساری - سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم عتیقه - امانت فروشی - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش وسایل قدیمی -
0 %
نام مرکز : صمد نژاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - بهترین سمساری تهران - سمساری آنلاین - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - کهنه فروشی - فروش وسایل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - کالای مستعمل - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری -
0 %
نام مرکز : باقر دوستی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده - بهترین سمساری تهران - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید لوازم خانگی دست دوم - کهنه فروشی - کالای مستعمل - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش لوازم عتیقه - فروش لوازم کارکرده - سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم مستعمل - امانت فروشی - سمساری آنلاین - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم -
0 %
نام مرکز : غفاری - خوش قدم
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - خریدار لوازم چوبی - کهنه فروشی - کالای مستعمل - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری - بهترین سمساری تهران - فروش لوازم عتیقه - سمساری آنلاین -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار لوازم چوبی - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - کالای مستعمل - سمساری آنلاین - بهترین سمساری تهران - کهنه فروشی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - امانت فروشی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش وسایل عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - سمساری -
0 %
نام مرکز : ارشد عشرتی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - مغازه سمساری - بهترین سمساری تهران - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم مستعمل - کهنه فروشی - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - کالای مستعمل - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم کارکرده - سمساری -
0 %
نام مرکز : موذن
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کهنه فروشی - سمساری آنلاین - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم منزل - خرید لوازم قدیمی - امانت فروشی - خرید لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - خریدار لوازم چوبی - فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کهنه فروشی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری آنلاین - سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش وسایل قدیمی - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - خریدار لوازم چوبی - مغازه سمساری - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل - امانت فروشی - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : مهدی سندسی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش وسایل قدیمی - سمساری آنلاین - امانت فروشی - کهنه فروشی - خرید و فروش وسایل کهنه - بهترین سمساری تهران - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل - فروش لوازم کارکرده - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - خریدار لوازم چوبی -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - بهترین سمساری تهران - فروش لوازم عتیقه - مغازه سمساری - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری آنلاین - خرید لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - امانت فروشی - فروش وسایل قدیمی - سمساری -
0 %
نام مرکز : عباس امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کهنه فروشی - خرید و فروش وسایل عتیقه - فروش لوازم عتیقه - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش وسایل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - سمساری آنلاین - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - سمساری - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : محسن اسکندری
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - سمساری آنلاین - خرید و فروش وسایل عتیقه - فروش لوازم عتیقه - خریدار لوازم چوبی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - بهترین سمساری تهران - سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم مستعمل - کهنه فروشی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش وسایل عتیقه - کالای مستعمل - سمساری آنلاین - خرید لوازم قدیمی - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - سمساری - خرید و فروش لوازم مستعمل - مغازه سمساری - فروش لوازم عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی - خریدار لوازم چوبی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم دست دوم -
0 %
نام مرکز : فرهاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم کارکرده - سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری آنلاین - خرید لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل کهنه - کهنه فروشی - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم دست دوم - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : حسین آقایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - فروش لوازم کارکرده - کالای مستعمل - بهترین سمساری تهران - سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم عتیقه - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم دست دوم - مغازه سمساری - سمساری آنلاین - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - فروش وسایل قدیمی -
0 %
نام مرکز : عبدالحسین میرزایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - امانت فروشی - سمساری آنلاین - خریدار لوازم چوبی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - مغازه سمساری - فروش لوازم عتیقه - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل - خرید لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم کارکرده - کهنه فروشی - فروش لوازم کارکرده - سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : داوود عبدالهی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده - سمساری آنلاین - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - سمساری -
0 %
نام مرکز : یکتا
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل - فروش وسایل قدیمی - سمساری - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم مستعمل - سمساری آنلاین - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - بهترین سمساری تهران - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - مغازه سمساری - کالای مستعمل -
0 %
نام مرکز : حسین زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - کالای مستعمل - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل آنتیک - سمساری آنلاین - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم مستعمل - فروش لوازم کارکرده - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - کهنه فروشی -
0 %
نام مرکز : غفاری - صیادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - مغازه سمساری - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم منزل - امانت فروشی - فروش لوازم عتیقه - کالای مستعمل - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری - خرید و فروش لوازم کارکرده - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی -
0 %
نام مرکز : رضوی (قدیمی)
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم کارکرده - امانت فروشی - خرید و فروش وسایل آنتیک - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم منزل - سمساری آنلاین - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید لوازم قدیمی - سمساری - فروش لوازم عتیقه - خریدار لوازم چوبی - مغازه سمساری - کهنه فروشی -
0 %
نام مرکز : برادران کاظمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - مغازه سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی - سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم قدیمی - خریدار لوازم چوبی - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم دست دوم - بهترین سمساری تهران - فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش وسایل قدیمی - کالای مستعمل - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : سمساری محله
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم دست دوم - مغازه سمساری - فروش لوازم عتیقه - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم مستعمل - سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم قدیمی - بهترین سمساری تهران - سمساری آنلاین - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم کارکرده - کهنه فروشی - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم منزل -
0 %
نام مرکز : جعفری
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - سمساری آنلاین - کهنه فروشی - خرید و فروش وسایل عتیقه - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم دست دوم - کالای مستعمل - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل - فروش وسایل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - سمساری - بهترین سمساری تهران - خرید لوازم قدیمی - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : قراینی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - امانت فروشی - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم منزل - خرید لوازم قدیمی - کهنه فروشی - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - سمساری - سمساری آنلاین - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : جلال رشوند
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کالای مستعمل - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل آنتیک - سمساری آنلاین - خرید لوازم خانگی دست دوم - سمساری - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - خریدار لوازم چوبی - مغازه سمساری - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل - امانت فروشی - فروش لوازم عتیقه - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - فروش وسایل قدیمی -
0 %
نام مرکز : عباس جعفری
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - کالای مستعمل - امانت فروشی - فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - مغازه سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل عتیقه - خریدار لوازم چوبی - سمساری آنلاین - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم مستعمل - فروش لوازم عتیقه - بهترین سمساری تهران - سمساری - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل کهنه - فروش وسایل قدیمی -
0 %
نام مرکز : غمخوار
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - خرید و فروش وسایل کهنه - سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - مغازه سمساری - خریدار لوازم چوبی - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش وسایل عتیقه - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری آنلاین - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : عبدلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم کارکرده - کهنه فروشی - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم عتیقه - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - امانت فروشی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم دست دوم - مغازه سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - کالای مستعمل - فروش لوازم کارکرده - سمساری آنلاین -
0 %
نام مرکز : عبداله رستمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خریدار لوازم چوبی - امانت فروشی - خرید و فروش وسایل کهنه - کهنه فروشی - کالای مستعمل - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری - فروش لوازم عتیقه - خرید لوازم قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم کارکرده - مغازه سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران -
0 %
تعداد مراکز :34
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
سمساری
 

سمساری ها لوازم دست دوم شما را خریداری کرده و آنها را به شخص دیگری می فروشند و لوازم غیر قابل استفاده را بازیافت می کند.

سمساری محلی است که در آن کالاهای دست دوم خرید و فروش می شوند. اکثر مردم حداقل یک بارتجربه مراجعه به این محل و خرید و فروش کالا را از سمسار داشته اند. هنگامی که نیاز است کالایی با قیمت مناسب خریداری کنند و یا زمانی که نیاز باشد وسایل منزل و اداره را تعویض کنند اولین محلی که به ذهنشان می رسد سمساری است. سمساری ها لوازم دست دوم شما را خریداری کرده و آنها  را به شخص دیگری می فروشند و لوازم غیر قابل استفاده را بازیافت می کند.

خریدار لوازم منزل

سمساری ها خریدار لوازم منزل  هستند  است که برای خرید و فروش لوازم منزل یا محل کارتان به راحتی به کمکتان می آید.معمولا سمساری ها از کارشناسان حرفه ای و جنس شناس تشکیل می شوند تا اجناس را بشناسند  و بتوانند قیمت آن ها را تشخیص دهند.

شما می توانید تمامی لوازم منزل خود را در این سمساری ها بفروش برسانید. سمساری ها معمولا یکجا لوازم منزل شما را خریداری می کنند و آنها را به خریداران دیگر می فروشند. همچنین شما می توانید لوازم قدیمی زیادی از این سمساری ها خریداری نمایید و یا آن لوازم را به آنها بفروشید. آنها ارزش این لوازم را می دانند و به قیمت مناسب آنها را خریداری می کنند.

شما می توانید لوازم منزل,فرش,لوازم برقی منزل,لوازم دکوری منزل,مبلمان و انواع ظروف خود را به این سمساری ها بفروش برسانید.

گسترش استفاده از تکنولوژی باعث شده تمامی کسب و کارها از حالت سنتی خارج شوند و کاملا به شکل مدرن و حضور در فضای اینترنت بفروش برسند.

امانت سرا

نام دیگر سمساری امانت سرا می باشد. در امانت سرا همانگونه که از اسمش پیداس شما می توانید  لوازم منزل سالم خود را به امانت بگذارید تا آنها برای شما بفروش برسانند. امانت سراها محل ممطمئنی هستند که شما به راحتی می توانید به آنها اعتماد کنید. و لوازم خود در اختیار آنها قرار دهید تا بفروش برسانند.

منبع : www.aftabiran.ir
3.8 امتیاز از 12 رأی
جدیدترین مقالات
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.