ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید و فروش لوازم منزل قدیمی در محدوده محله اتوبان صدر در شهر تهران

نام مرکز : سمساری ایران
نمایش تلفن و آدرس
تلفن : 22244290 - 09122725127
خرید و فروش انواع یخچال فریزر ، اجاق گاز ،انواع کولر های آبی ، گازی و اسپیلت ، انواع تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری ، فرش دستبافت و ماشینی ، ظرف و ظروف ، لوازم انباری ، کتاب ، اجناس قدیمی ، آنتیک و...
0 %

نام مرکز : بشیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش لوازم عتیقه - خرید لوازم خانگی دست دوم - سمساری آنلاین - کهنه فروشی - خرید لوازم قدیمی - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - سمساری - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش وسایل عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش وسایل قدیمی - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل -
0 %
نام مرکز : سمساری تهران افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - بهترین خریدار یخچال - سمساری آنلاین - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری - بهترین خریدار فرش دستبافت - فروش لوازم عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش وسایل عتیقه - امانت فروشی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار ظروف قدیمی - خریدار لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خریدار مبل استیل - کهنه فروشی - خرید لوازم قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - بهترین خریدار لوستر و لوازم تزیینی -
0 %
نام مرکز : صفری
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید لوازم قدیمی - بهترین سمساری تهران - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - کالای مستعمل - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - امانت فروشی - سمساری آنلاین - کهنه فروشی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - فروش لوازم کارکرده - سمساری -
0 %
نام مرکز : یوسف
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - بهترین سمساری تهران - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - امانت فروشی - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری آنلاین - فروش لوازم عتیقه - خرید لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل کهنه - کالای مستعمل - فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : سمساری خوشقدم
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خریدار لباسشویی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خریدار کلیه لوازم منزل - بهترین سمساری تهران - سمساری - سمساری آنلاین - خریدار یخچال - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خریدار ساید بای ساید - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار لوازم چوبی - امانت فروشی - فروش وسایل قدیمی - خریدار لوازم اداری - خرید و فروش وسایل آنتیک - کهنه فروشی - کالای مستعمل - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : سمساری
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش وسایل آنتیک - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - سمساری - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم دست دوم - سمساری آنلاین - خرید لوازم خانگی دست دوم - کالای مستعمل - فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم عتیقه - کهنه فروشی - بهترین سمساری تهران - خریدار لوازم چوبی - امانت فروشی - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه -
0 %
نام مرکز : قربان علی خسروی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی - کالای مستعمل - سمساری - امانت فروشی - بهترین سمساری تهران - سمساری آنلاین - خرید لوازم قدیمی - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید لوازم خانگی دست دوم -
0 %
نام مرکز : اپالین رز
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - مغازه سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خریدار لوازم چوبی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش وسایل کهنه - سمساری آنلاین - امانت فروشی - بهترین سمساری تهران - سمساری - خرید و فروش وسایل عتیقه - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید لوازم قدیمی - کهنه فروشی -
0 %
نام مرکز : سمساری پایتخت
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری - مغازه سمساری - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم مستعمل - کالای مستعمل - خرید و فروش وسایل کهنه - خرید و فروش لوازم منزل - سمساری آنلاین - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم دست دوم - فروش لوازم کارکرده - خریدار لوازم آزمایشگاهی - فروش لوازم عتیقه - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده -
0 %
نام مرکز : فتاحی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش لوازم کارکرده - بهترین سمساری تهران - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم کارکرده - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم مستعمل - مغازه سمساری - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - سمساری - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش وسایل آنتیک - امانت فروشی - فروش لوازم عتیقه - کالای مستعمل - خرید و فروش لوازم دست دوم - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - کهنه فروشی -
0 %
نام مرکز : فردوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - بهترین سمساری تهران - مغازه سمساری - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل عتیقه - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم منزل - خریدار لوازم چوبی - خرید لوازم خانگی دست دوم - فروش لوازم کارکرده - کالای مستعمل - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - سمساری - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش وسایل کهنه - امانت فروشی - خرید و فروش لوازم مستعمل -
0 %
نام مرکز : تماشا
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - مغازه سمساری - خرید لوازم قدیمی - فروش لوازم عتیقه - سمساری آنلاین - خرید و فروش لوازم دست دوم - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - امانت فروشی - سمساری - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش لوازم مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش لوازم منزل - کالای مستعمل - خرید و فروش وسایل کهنه - کهنه فروشی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : سلوکی
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - فروش وسایل قدیمی - خرید و فروش لوازم دست دوم - امانت فروشی - خرید لوازم قدیمی - سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - مغازه سمساری - خرید و فروش لوازم کارکرده - فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم منزل - فروش لوازم عتیقه - خرید و فروش وسایل کهنه - خریدار لوازم چوبی - کهنه فروشی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - خرید لوازم خانگی دست دوم - سمساری آنلاین - کالای مستعمل - بهترین سمساری تهران -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
خرید و فروش لوازم منزل قدیمی - خرید لوازم خانگی دست دوم - خرید و فروش لوازم دست دوم - بهترین سمساری تهران - خرید و فروش لوازم منزل - خرید لوازم قدیمی - خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم - کهنه فروشی - سمساری - کالای مستعمل - خریدار لوازم چوبی - خرید و فروش وسایل کهنه - فروش لوازم کارکرده - فروش وسایل قدیمی - فروش لوازم عتیقه - مغازه سمساری - خرید و فروش وسایل آنتیک - خرید و فروش لوازم مستعمل - خرید و فروش لوازم کارکرده - خرید و فروش وسایل عتیقه - سمساری آنلاین - امانت فروشی -
0 %
تعداد مراکز :15
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
سمساری
 

سمساری ها لوازم دست دوم شما را خریداری کرده و آنها را به شخص دیگری می فروشند و لوازم غیر قابل استفاده را بازیافت می کند.

سمساری محلی است که در آن کالاهای دست دوم خرید و فروش می شوند. اکثر مردم حداقل یک بارتجربه مراجعه به این محل و خرید و فروش کالا را از سمسار داشته اند. هنگامی که نیاز است کالایی با قیمت مناسب خریداری کنند و یا زمانی که نیاز باشد وسایل منزل و اداره را تعویض کنند اولین محلی که به ذهنشان می رسد سمساری است. سمساری ها لوازم دست دوم شما را خریداری کرده و آنها  را به شخص دیگری می فروشند و لوازم غیر قابل استفاده را بازیافت می کند.

خریدار لوازم منزل

سمساری ها خریدار لوازم منزل  هستند  است که برای خرید و فروش لوازم منزل یا محل کارتان به راحتی به کمکتان می آید.معمولا سمساری ها از کارشناسان حرفه ای و جنس شناس تشکیل می شوند تا اجناس را بشناسند  و بتوانند قیمت آن ها را تشخیص دهند.

شما می توانید تمامی لوازم منزل خود را در این سمساری ها بفروش برسانید. سمساری ها معمولا یکجا لوازم منزل شما را خریداری می کنند و آنها را به خریداران دیگر می فروشند. همچنین شما می توانید لوازم قدیمی زیادی از این سمساری ها خریداری نمایید و یا آن لوازم را به آنها بفروشید. آنها ارزش این لوازم را می دانند و به قیمت مناسب آنها را خریداری می کنند.

شما می توانید لوازم منزل,فرش,لوازم برقی منزل,لوازم دکوری منزل,مبلمان و انواع ظروف خود را به این سمساری ها بفروش برسانید.

گسترش استفاده از تکنولوژی باعث شده تمامی کسب و کارها از حالت سنتی خارج شوند و کاملا به شکل مدرن و حضور در فضای اینترنت بفروش برسند.

امانت سرا

نام دیگر سمساری امانت سرا می باشد. در امانت سرا همانگونه که از اسمش پیداس شما می توانید  لوازم منزل سالم خود را به امانت بگذارید تا آنها برای شما بفروش برسانند. امانت سراها محل ممطمئنی هستند که شما به راحتی می توانید به آنها اعتماد کنید. و لوازم خود در اختیار آنها قرار دهید تا بفروش برسانند.

منبع : www.aftabiran.ir
3.8 امتیاز از 12 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.