ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)

لیست بهترین خرید مصالح ساختمانی در محدوده محله شهرابی قیام در شهر تهران

نام مرکز : برادران خنجری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : پایدار (بتن)
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : فارسیجانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی جدید - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : نظری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : رخ فروز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمانی جدید -
0 %
نام مرکز : عدالت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : جاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - مصالح ساختمانی ارزان -
0 %
نام مرکز : ساختمان یار عبادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمان - حمل نخاله ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : مصالح فروشی ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : اکبری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمانی جدید - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح فروشی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : شهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی جدید - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : ابوالفضل خنجری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید -
0 %
نام مرکز : دزاشیب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی - فروشگاه مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان -
0 %
نام مرکز : گروه ساختمانی بعثت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - فروش مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : آلفا دژ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - تابلو خازن - انواع مصالح ساختمانی - سفارش ساخت تابلو برق - اتوماسیون صنعتی plc - تابلو خازن BMS - مصالح ساختمانی - تابلو برق کارگاهی - ساخت تابلو برق - بانک خازنی اتوماتیک - ساخت بدنه تابلو برق صنعتی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح فروشی - ساخت تابلو خازن - پست فشارمتوسط - بهترین مصالح ساختمان - تابلو چنج آور دستی - تابلو برق تک فاز - تابلو برق خانگی - فروشگاه مصالح ساختمانی - فروش تابلو برق - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمان - قطعات تابلو برق - پروژه اتوماسیون صنعتی - تابلو چنج آور اتوماتیک - پست فشار ضعیف - مصالح ساختمانی جدید - فروش مصالح ساختمانی - بانک خازنی - تابلو خازن ATS - تجهیزات اتوماسیون صنعتی - قیمت مصالح ساختمانی - اصلاح ضریب قدرت - اتوماسیون صنعتی - تابلو چنج آور اتوماتیک و دستی - تابلو خازن AMF - طراحی اتوماسیون صنعتی - تابلو برق 3 فاز - خرید تابلو برق - تابلو برق چنج آور - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - شرکت اتوماسیون صنعتی -
0 %
نام مرکز : آسمانه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - فروشگاه مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : مصالح ساختمانی منصوری پناه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - فروش ابزار آلات ساختمان - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - قیمت مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمانی جدید - فروش گچ - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - فروش سیمان - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : شرکت نقشینه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی جدید - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : منصوری پناه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : حکیمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - فروش مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمانی جدید - انواع مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : عباسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : شمسایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - فروش مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : پورخاری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - قیمت مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : سمیعی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی ارزان -
0 %
نام مرکز : اسماعیلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح فروشی - فروش مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : پارس غرب سازه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمانی جدید - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - فروشگاه مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : عظیمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی - سنگ ساختمانی و تزیینی - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمان - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح فروشی -
0 %
نام مرکز : ایفابرادران حنفی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - انواع مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح ساختمان - بهترین مصالح فروشی - مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - کالاهای ساختمان سازی -
0 %
نام مرکز : حسینیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - انواع مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح فروشی - مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - بهترین مصالح ساختمان -
0 %
نام مرکز : نعیماییان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح فروشی - بهترین مصالح ساختمانی - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - انواع مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - فروشگاه مصالح ساختمانی - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی جدید - مصالح ساختمانی ارزان - کالاهای ساختمان سازی - فروش مصالح ساختمانی -
0 %
نام مرکز : افضلی نژاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مصالح ساختمانی - بهترین مصالح ساختمان - قیمت مصالح ساختمانی - مصالح ساختمانی جدید - مصالح فروشی - مصالح ساختمانی - فروش مصالح ساختمانی - مصالح ساختمان - مصالح ساختمانی ارزان - بهترین مصالح فروشی - انواع مصالح ساختمانی - فروشگاه مصالح ساختمانی - کالاهای ساختمان سازی - بهترین مصالح ساختمانی -
0 %
تعداد مراکز :88
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
برای احداث و تولید یک بنا از مواد و مصالح و فرآورده‌های طبیعی و مصنوعی (ساخته شده در کارخانه) که به شکل خام و ساده یا ترکیب شده در کارخانه یا در محل ساخت تولید می‌گردند، استفاده می‌شود.

به منظور ترسیم جزئیات نقشه‌های اجرایی و معماری، آشنایی با مواد و مصالح ساختمانی و علائم اختصاری آن‌ها الزامی است. تولید و استفاده از این مصالح، هزینه‌های زیادی را برای سازندگان و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد و علاوه بر این می‌تواند صدمات جدی را به محیط زیست وارد کند. در گذشته، معمارانی ایرانی جهت صرفه‌جویی در هزینه و انرژی از مصالح بوم‌آورد و امکانات ساخت استفاده می‌نمودند.
مواد و مصالح از لحاظ جنس
طبقه‌بندی مواد و مصالح از نظر جنس بدین شرح می‌باشد:
الف مصالح ساده:
این مصالح عبارتند از: فرآورده‌های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از یک جنس و یا مواد مشابه تشکیل شده باشند مثل سیمان، شن، ماسه، کاشی، تیرآهن، بلوک و …
مصالح مرکب:
به فرآورده‌های معدنی، طبیعی یا مصنوعی که از چند نوع ماده‌ی داخلی تشکیل شده باشند، «مصالح مرکب» می‌گویند؛ مانند ایرانیت، ایزوگام، ملات‌ها، بتن، آردوازها و …
انواع مصالح از لحاظ چگونگی تولید
الف) مصالح پیش ساخته:
به مواد و مصالحی که ابتدا در کارخانه تولید شده‌اند و سپس آن‌ها را به محل اجرا آورده و استفاده کرده‌اند، «مصالح پیش‌ساخته» می‌گویند؛ مانند کاشی، سرامیک، آجر، سفال، تیرچه و بلوک، قیرگونی، آسفالت آماده و قطعات بتنی.
ب) مصالح درجا:
این مصالح در محل ساخت، تهیه و تولید می‌گردند مثل بتن درجا، ملات‌ها، قیرگونی درجا، اسکلت و چهارچوب‌های درجا
مواد و مصالح ساختمانی و کاربرد آن‌ها
شن و ماسه
«شن و ماسه» به ذراتی اطلاق می‌شود که از فرسایش و یا خرد شدن یک سنگ که دارای گوشه‌ی گرد یا تیز می‌باشد، بدست آمده‌اند. به ذرات تا ۲ میلی‌متر «ماسه»، به ذرات ۲ تا ۳۰ میلی‌متر «شن»، به ذرات ۳۰ تا ۸۰ میلی‌متر «قلوه‌سنگ» و به ذرات بالاتر اصطلاحاً «لاشه‌سنگ» می‌گویند.
کاربرد: شن و ماسه مواد پرکننده یا پوشش‌دهنده‌ در مصالح ساختمانی می‌باشند، مانند سطوح معابر، ملات‌ها، بتن سیمانی، سطوح نمای قطعات بتنی، قطعات پیش‌ساخته‌ی بتنی و بتن آسفالتی زیرسازی جاده‌ها.
خاک‌ها
به مواد معدنی متراکم یا غیرمتراکم با ذرات جامد و جدا از هم که حفرات حاوی گاز و مایع به خصوص آب داشته باشند، «خاک» می‌گویند. به طور کلی می‌توان خاک‌ها را به دسته‌ی چسبنده (مثل رُس معمولی و گِل اُخرا) و غیرچسبنده (مثل لای) طبقه‌بندی کرد.
کاربرد: از رُس معمولی در صنایع آجر، سفال، سیمان، کاشی و سرامیک‌سازی، ملات گچ و خاک و از رس مرغوب در ظروف چینی، لکه‌گیری و همچنین از رس رنگین نیز در صنایع مجسمه‌سازی استفاده می‌کنند.
گچ
فرآورده‌ای از ماده‌ی خام سنگ‌گچ طبیعی که حاصل پخت و آسیاب در دمای ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه‌ی سلسیوس است، به عنوان «گچ ساختمانی» شناخته می‌شود. این فرآورده نوعی پودر سفید رنگ می‎‌باشد که در صورت ترکیب با آب به شدت سخت می‌گردد.
آهک
به فرآورده‌ی بدست آمده از پخت ماده‌ی خام سنگ‌آهک طبیعی در حرارت ۹۵۰ درجه‌ی سلسیوس در کوره، «آهک زنده» یا آهک ساختمانی می‌گویند. این فرآورده در واقع نوعی پودر سفید یا خاکستری رنگ است که در آب یا به همراه رُس سخت می‌گردد.
کاربرد: از آن به عنوان ماده‌‌ی خام اولیه به منظور
سیمان
فرآورده‎‌ای تشکیل شده از مواد خام سنگ آهک و رُس به میزان مشخص که حاصل اختلاط، کلینکر (پخت) و آسیاب در حرارت ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ درجه‌ی سلسیوس در کوره است. این فرآورده به سیمان آبی شهرت دارد که نوعی پودر سبز، قهوه‌ای یا سیاه است و پس از ترکیب با آب، سفت و سخت می‌گردد. سیمان در برابر آب و رطوبت، پر استحکام و مقاوم است. سیمان از جمله مواد چسبنده‌ای به شمار می‌آید که در هوا و داخل آب گرفته می‌شود و دارای انواع گوناگونی است.
تهیه‌ی سیمان، در صنایع تولید آجر ماسه‌آهکی، ملات‌های آهکی ساروج، باتارد، شفته و اصلاح خاک آبدار نمکی بهره می‌گیرند.
شیشه
شیشه فرآورده‌ای است حاصل از آسیاب ماسه سنگ‌های طبیعی و ذوب پودر سیلیس و تصفیه‌ی ناخالصی‌ها که می‌تواند ماده‌ای کاملاً شفاف یا نیمه شفاف و یا منعکس‌کننده باشد.
فلزات و فولاد
فرآورده‌های فلزی حاصل از ذوب سنگ‌های طبیعی است که به صورت خالص یا ترکیبی در طبیعت وجود دارند.
کاربرد: چدن در لوله‌های فاضلاب، دریچه‌ی بازدید و کنتور آب کاربرد دارد و فولاد نیز به شکل پروفیل‌های ساختمانی I شکل و U شکل و … به کار گرفته می‌شود. تسمه و ورق نورد شده یا نیمرخ‌های سرد تاخورده جهت ساخت نرده، در پنجره و چارچوب‌ها مصرف دارند. مس به صورت لوله، میله‌ی ساده و ورق و یا در امور آب، گاز و برق‌رسانی استفاده می‌شود. سرب نیز به صورت ورق‌های آب‌بند و ضدرادیواکتیو یا پرکننده‌ی محل اتصالات و درز مخازن سوسخت به کار می‌رود. در آثار باقیمانده از معماری کشورمان، می‌توان نمونه‌هایی از کاربرد سرب را در اتصال قطعات سازه‌ای مانند ستون‌های بلند مشاهده کرد. در نهایت روی نیز به صورت ورق‌‌های پوشش شیروانی‌ها و آبروها یا روکش لوله‌های فولادی به منظور جلوگیری از زنگ‌زدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قیر،
فرآورده‌ای پیچیده از مواد آلی است که رنگ آن تیره و سیاه می‌باشد و از تقطیر نفت خام یا زغال‌سنگ حاصل می‌گردد و یا به صورت طبیعی وجود دارد.
کاربرد: در آب‌بندی درزهای ساختمان و تاسیسات، تهیه‌ی مصالح مرکب مانند قیرگونی، ایزوگام و آسفالت، رنگ‌های ضدزنگ و … به کار می‌رود.
گونی و لیفه
فرآورده‌ای است که از بافتن الیاف‌های چتایی و کنفی، ابریشمی یا کتانی و نایلونی به صورت قواره و توپی طولی تهیه می‌گردد.
کاربرد: در ساخت سطوح قیرگونی یا پیش‌ساخته‌ی گونی قیراندود و مشمع قیراندود یا نگهداری رطوبت در سطوح بتنی تازه ریخته شده یا روکش سطوح عایق‌کاری شده، ظروف و مخازن تاسیساتی به کمک سریشم و… استفاده می‌شود.
پشم شیشه، پشم سنگ، آزبست
این مواد شامل الیاف نازک حاصل از ذوب شدن سنگ‌های طبیعی گِل آهکی (مارنی) و یا ذوب و گداختگی شیشه‌ی مصنوعی در کارخانه می‌باشند.
کاربرد: تهیه‌ی لایه‌های عایق (صوتی، حرارتی، رطوبتی و الکتریکی)، تولید فرآورده‌های آزبست (لوله و ورق و قطعات)، پشم‌شیشه و پشم‌سنگ.
ایرانیت و آردواز و فرّوسیمنت
به فرآورده‌های مرکب از الیاف‌های طبیعی یا مصنوعی و بُراده‌ی چوب و الیاف‌های فولادی همراه با ملات سیمان گفته می‌شود که در قالب مناسب با بخار آب پخته می‌شود و شکل می‌گیرد.
کاربرد: پوشش نهایی سقف‌ها به خصوص سقف‌های شیب‌دار، نماسازی‌ها، فاضلاب‌، لوله‌های آب‌رسانی، هواکش موتورخانه‌ها و بخاری‌ها
کاشی، سرامیک، سفال، آجر و قطعات پخته‌ی رُسی
اگر گِل پخته شده و شکل گرفته‌ی حاصل از خاک رُس یا سنگ رُس آسیاب شده با لعابی به نام کاشی و سرامیک روکش شود، دارای نفوذپذیری بسیار پایینی است و در صورتی که بدون لعاب ضد آب باشد، به آن «سفال و آجر» می‌گویند.
کاربرد: از کاشی در نما و سطوح قائم سرویس‌ها، حمام‌ها و آشپزخانه‌ها استفاده می‌شود. سرامیک‌ در سطوح افقی کف سرویس آشپزخانه‌ها، بالکن‌ها و اتاق‌ها به کار می‌رود. کاربرد سفال در امور هنری، دیوارچینی باربر و غیرباربر، سقف و تیرچه بلوک می‌باشد و آجرها نیز در دیوارچینی، اجرای طاق ضربی و قالب‌بندی شالوده‌ها مصرف می‌شوند.
 

 منبع : sakhteman115.com
4.6 امتیاز از 20 رأی
جدیدترین مقالات
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.