ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله 16 آذر در شهر تهران

نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : مدبر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : کاشانک - شعبه 2
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : اورانوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خدایاری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مژده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : عادل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : دنیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : بهاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : خانه سازان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : نوین فاطمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : چهلستون
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ارگ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : حسن غفورزاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : قاسمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : املاک ستاره وزرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : رازی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : برادران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید خانه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : یوسف آباد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : ساعی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - رهن خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : جم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : دپارتمان بزرگ املاک ثروتی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - قیمت ملک - فروش مسکن - اجاره خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : الفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سپیدار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : اسرافیلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید خانه -
0 %
تعداد مراکز :93
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
انتخاب پرده منزل به نوبه خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. نقش این المان و عنصر دکوراسیونی در چیدمان و کارآیی فضای منزل به حدی است که می توان با انتخابی اشتباه به طور کلی دکوراسیون خانه را تحت تاثیر قرار داد. در این میان انواع پرده منزل نیز دارای تنوع بسیاری هستند و با توجه به نوع کارکرد فضا، سلیقه افراد، بودجه، ماهیت فضا و... می تواند به شکل متفاوتی انتخاب شود. یکی از محبوب ترین و پرانتخاب ترین پرده های منزل، پرده کرکره ای منزل هستند. در این مطلب از وب سایت چیدانه با ما همراه باشید تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم و شما را با انواع پرده کرکره منزل آشنا نماییم.