ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله یافت آباد در شهر تهران

نام مرکز : لطفی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : فراز محمودیه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : خورشید تابان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : علی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : حر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : احسان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : اجاقی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : جوادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : هرمز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : گلچین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : دیدار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : خرم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : فلاح یزدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : آقای ملک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : آ. ث. آ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : نگین یزد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : مدبر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : کاشانک - شعبه 2
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : آرمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : اورانوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : محمودی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : 550
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : اسکان ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : دروس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : خورشید شیراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : رشیدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.