ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کیانشهر شمالی در شهر تهران

نام مرکز : ارشاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : نوروزی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مدرن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : حقیقت درویش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : علی زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : نارمک کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : اسدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : جوادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : علی زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : حقیقت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : مهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : افسریه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : میبدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : حجازی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : شیبانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : برادران بسکی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - فروش مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : پورابراهیم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : کلامی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : جنگروی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - اجاره خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : شاهسون
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : فردوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : عسگری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : لطفی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : گودرزی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : اشرف طبا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : پیمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : بیطرفان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : گودرزی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
تعداد مراکز :62
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.