ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کریم خان در شهر تهران

نام مرکز : آتام
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : جم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : دریانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : راما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : مژده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : اورانوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : دانادوست
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : دنیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : کاشانک - شعبه 2
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : بوعلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : مروارید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سنایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مدبر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : سهیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : امیدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سودمند
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : قاسمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اندیشه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : کاخ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : منصور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - فروش ملک - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن -
0 %
تعداد مراکز :93
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.