ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران

نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : عرفان
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : برج سفید پلسیا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : تهران فایل
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن خانه - رهن مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آ. ث. آ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : سبز
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آرین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 2000 میرداماد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پرنس
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : خورشید تابان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : برج سفید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شاهین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : حافظ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ونک مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : انتخاب
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : چشم انداز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آفریقا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 112
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آلفا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : حسینی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارسا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آسمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایرانیا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : جعفری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - فروش خانه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : پرشین سکنا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آلاچیق
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آراشید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : املاک برتر
مشاور املاک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - فروش املاک و مستغلات - رهن خانه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور سرمایه گذاری املاک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جلفا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دروس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 44
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله کاوسیه در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :81
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
همه ما با مراحل دوخت یک لباس آشنا هستیم. اگر حتی هیچگونه آشنایی با حرفه خیاطی نداشته باشیم، دیده ایم که پس از اندازه گیری، الگوی لباس را طبق متدهای مختلف خیاطی روی کاغذ الگو پیاده می کنند و پس از آن الگو را روی پارچه پهن کرده و طبق آن عملیات برش و دوخت را انجام می دهند. اما در یادگیری اصول خیاطی بدون الگو، این مراحل کمی متفاوت است. در واقع تعریف خیاطی بدون الگو در یک جمله، خلاص شدن از رسم الگوهای کاغذی است. در این روش شما دیگر ترسیم هایی با اعداد و ارقام پیچیده روی کاغذ الگو ندارید و الگو را مستقیما روی پارچه پیاده می کنید.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.