ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پیامبر در شهر تهران

نام مرکز : اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مغازه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : شیشه ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : بوستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - خرید خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : بلوار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : بام اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن خانه - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : نمونه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : کاخ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : باصفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : گلستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : عرفان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید خانه - مشاور املاک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : میرپور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : عادل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید خانه - مشاور املاک - فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سعید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : نمونه تهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : قصرفردوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : تهران زیبا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : امین اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : 121 - گلشنی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : قاسم مهمان نوازان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : برج مهیار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن خانه - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : جا ب جا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : فدک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آفتاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : عمارت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
تعداد مراکز :123
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.