ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پرواز در شهر تهران

نام مرکز : آریا ماد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن خانه - فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آرین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : باصفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : میرپور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : خدایاری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : پایتخت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - رهن مسکن - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : فلاح یزدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : گل ها
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : سرپناه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - خرید خانه - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : خوزستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : گلستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : البرز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : نظری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : عمارت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : حسن غفورزاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : نمونه تهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : برادران خرم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : فدک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : 121 - گلشنی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سعید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : پرشیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : املاک بزرگ هیرو شعبه یک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن خانه - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : رامین لطفی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : امین اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : عادل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : کاندیدا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - رهن خانه -
0 %
تعداد مراکز :123
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.