ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران

نام مرکز : ایران زمین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : 110 یاعلی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : یزدانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : آسایش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : حاجی حبیب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : مهستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلستانه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : حسینی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : املاک کلید
خرید و فروش ملک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : طاها
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : سعیدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : خوردین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : تخت جمشید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : امین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : املاک زارعی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : فدک
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : گلستان - کد 1443
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آفا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : خانه سبز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : آ. ب. د
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فردوسی مرکز تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : تهران زمین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک غرب غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : 23 آفریقا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پامنار در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :22
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
نصب دوربین های مدار بسته تا حدود زیادی از ورود سارقین و متجاوزین به حریم خانه جلوگیری می کند و هم چنین اگر اتفاقی رخ دهد و دزدی وارد ساختمان شود، می تواند به پلیس در شناسایی و دستگیری سارقین کمک بسیاری نماید.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
اوقات فراغت فرصت خوبی است برای تمرکز روی یادگیری مباحثی که معمولاً در طی سال تحصیلی و یا زمان کار فرصت کافی برای آن‌ها وجود ندارد.
طبق تجربه در تدریس دوره‌های زیر، یک راهنمای خلاصه برای کسانی که می‌خواهند دوره آموزشی کامپیوتر را بگذرانند آماده کرده‌ایم که میتواند مفید باشد.