ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران

نام مرکز : امیدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : برادران خرم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : 3000
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سودمند
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : 88
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مژده
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله امیر آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : قاسمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : ایرانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ارگ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ساعی شمال تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سبز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : یاران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آزادگان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : نوین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نورافکن
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : برادران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید خانه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : دنیا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : یاران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - خرید خانه - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سپیدار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : نوین فاطمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آذر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : یوسف آباد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : اردهالی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرزای شیرازی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : 110
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سوره
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : خانه سازان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : 110 - غرب تهران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سعید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - فروش ملک - خرید خانه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : سرا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : جنت آباد شمالی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : دانادوست
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله پارک لاله در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سنایی مرکز تهران منطقه 6
0 %
تعداد مراکز :93
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
کامپیوترها به علت انعطاف پذیری زیاد، در بالا بردن میزان هوش و تواناییهای کاری بسیار موثرند و استفاده از آنها بسیار ساده شده است.به این دلیل در کشورهای پیشرفته، آموزش کامپیوتر از سطح دبستان به بالا جود دارد و فراگیری کامپیوتر اجباری است.