ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله هنگام در شهر تهران

نام مرکز : 550
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : نیما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : حمید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : 121 پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : نگین شرق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : سرشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : هدایت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش ملک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : وصال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : صداقت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : وحید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : نارمک کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : فدایی - فضلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : سر تی تی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : آهویی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : جاویدراد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایده آل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : تماس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : نادری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : خلیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : فدک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : امیریان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : دیدار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن مسکن - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : صادقی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : فرهاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : ساحل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان -
0 %
تعداد مراکز :81
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.