ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله همایونشهر در شهر تهران

نام مرکز : فرشتگان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : بهار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : خسروانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : شیشه ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سورنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : کاج
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آرامش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : دالایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : بهروز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : خانه سفید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : تهران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : آقای ملک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : تیراژه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : گلستان - کد 1443
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مسکن آریا - آسیا - کد 47102
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - نمایندگی بیمه - بیمه مهندسی - بیمه ارزان - بیمه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف - بیمه بدنه - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه - بیمه عمر - بیمه درمان - صدور انواع بیمه - بیمه - بهترین بیمه - بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه - بیمه مسئولیت - بیمه آتش سوزی -
0 %
نام مرکز : عابدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : آپادانا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : اسکان سعید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : شار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : اسکان تهران ویلا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : آتیه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - خرید خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - اجاره خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : گلستانه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : سینا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : مشاورین خانه پی. دی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه -
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.