ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله هفده شهریور در شهر تهران

نام مرکز : ثمری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : تشریفات
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : عدالت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : پرشین سکنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : کلامی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : خوانساری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : محمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : هاشمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : وحید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : برج سفید پلسیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : مینیاتور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - رهن خانه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : سهرابی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سپیداسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : کیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خورشید تابان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : فیض آبادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : باصفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رویال مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : وسک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : اکبر اسدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان -
0 %
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : 2000 میرداماد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : محمودی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : فراز محمودیه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : گنجینه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
خرید مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : سرابیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.