ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نیکنام در شهر تهران

نام مرکز : توکلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : عرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : سعید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : سروش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : کلبه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - خرید خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : خانه عمران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - رهن خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : محمدعلی سلطانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - مشاور املاک - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : فیض آبادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : نور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن خانه - فروش مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : رحمان پور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - فروش خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : امیدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : مسکن شهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : نبرد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : سهرابی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : افشین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : برادران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : موحد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره -
0 %
تعداد مراکز :23
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
درب و پنجره UPVC از پروفیل هایی از جنس UPVC ساخته می شوند. این نوع از درب و پنجره ها با مواد وینیلی بسیار سخت عرضه می گردند و ویژگی های مفیدی دارند. از جمله آنکه عایق سر و صدا، و سرما و گرما می باشند و در برابر رطوبت و آب باران مقاوم بوده، وغیرقابل نفوذ در برابر آلودگی هستند، به علاوه صرفه جویی در انرژی داشته و ایمن می باشند.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.