ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران

نام مرکز : سروش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مهدی زاده
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : پیوند
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش مسکن - فروش ملک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : نادری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاور املاک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : صداقت
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ارمغان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : فلاح
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : تهران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : اتحاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : پیمان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : رسا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : رز
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله چیذر شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : علی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : کلبه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : 110
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - مشاور املاک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله آذربایجان غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : گلچین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : قائم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : 110
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : مهر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : اسپادانا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سعیدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : امید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ابن سینا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : المهدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : رودکی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : سرا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سپه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : البرز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ارشاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : ایرانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بنگاه املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
نام مرکز : دارا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - خرید خانه - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : آتیه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - فروش خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله نواب در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله رودکی غرب تهران منطقه 10
0 %
تعداد مراکز :35
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
قرآن همیشه یکی از کتاب های بزرگ اسلام بوده است و همیشه میماند و حفظ کردن آن علاوه بر بالا رفت ثواب میتواند گره های زندگی تان را باز کند در ادامه با آموزش حفظ ساده کل قران با روشی آسان ما را دنبال کنید.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.