ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران

نام مرکز : اوج
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : بهارستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مغازه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایران سکنا نوین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایران بورس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دروس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : دروس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : تیسا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : اسکان ایرانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : انتخاب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایرانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آراشید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 01 - میرداماد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پنج
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : شاهین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : مهدوی
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پرشین سکنا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آ. ب. آ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارس
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله دولت شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : ایران
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - مشاور املاک - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 28 اسکان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله میرداماد شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : انتخاب اول
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جردن شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : حافظ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ونک مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : آلفا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران و ضرابخانه شمال تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : الماس
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاورین املاک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پاسداران شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : عرفان
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : سبز
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان کتابی در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :81
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
اوقات فراغت فرصت خوبی است برای تمرکز روی یادگیری مباحثی که معمولاً در طی سال تحصیلی و یا زمان کار فرصت کافی برای آن‌ها وجود ندارد.
طبق تجربه در تدریس دوره‌های زیر، یک راهنمای خلاصه برای کسانی که می‌خواهند دوره آموزشی کامپیوتر را بگذرانند آماده کرده‌ایم که میتواند مفید باشد.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.