ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان ولیعصر در شهر تهران

نام مرکز : راما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : گاندی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : دانادوست
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : سرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : خانه سازان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : نظری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : گل ها
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : بهاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : ساعی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - رهن خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : نوین فاطمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : جنت آباد شمالی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : نورافکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : سهند
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : سوره
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : جم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : فرد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : خدایاری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - اجاره مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : قاسم مهمان نوازان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : برج مهیار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : شفق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش خانه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : دپارتمان بزرگ املاک ثروتی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - قیمت ملک - فروش مسکن - اجاره خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : حسن غفورزاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
تعداد مراکز :93
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .