ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان امام خمینی در شهر تهران

نام مرکز : صادقی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : مشاورین مسکن همراه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : بهستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : مسعود
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : جانبازان اکبری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : رودکی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : علی بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : ایرانیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : 110 یاعلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : املاک کلید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : نبرد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک -
0 %
خرید مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : فرشتگان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : وی. آی. پی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : مسکن الماس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : مرادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : کیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : سفیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : فروردین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : پویش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : میرجعفری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : پارس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : سجده ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : حقیقت درویش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : عدالت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : نصیری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : رفقا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : مسکن شهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : سالمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.