ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله میدان امام حسین در شهر تهران

خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : نگین یزد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : صادق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : فدک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : افشین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : 555
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - رهن و اجاره - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : آشیانه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : زیبا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : اسپادانا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مسکن ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت درساخت - خرید و فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سودمند
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : مشاورین خانه پی. دی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : آ. ب. ب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : املاک ستاره وزرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سجده ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ابریشم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان -
0 %
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : املاک کلاسیک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : شار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : صدر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ارمغان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : 2000
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره خانه -
0 %
خرید مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : نام آوران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : رحمتی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی -
0 %
تعداد مراکز :51
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
از مهم ترین عناصر دکوراسیون آشپزخانه، کابینت ها هستند که باعث شکل گرفتن و جلوه بخشیدن به فضای آشپزخانه می شود. کابینت ها دارای انواع متنوع و گوناگونی بوده که هر کدام دارای جنس های متفاوت و با طرح های مخصوص به خود، پاسخگوی هر نوع سلیقه ای می باشند. اما هر کدام از این کابینت ها می بایست متناسب با محیط اجرا یا همان آشپزخانه انتخاب شوند و مسلما آشنایی با انواع آنها و تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب بهتر کابینت های شما داشته باشد.
کابینت های گلاس بهترین انتخاب برای آشپزخانه های مدرن و امروزی است. با پیشرفت تکنولوژی، مصالح ساختمانی هم به روز شده و زیباتر و مقاوم تر شده اند. از جمله کابینت های آشپزخانه که دیگر محدود به جنس فلز یا چوب نیستند. این روزها در بین کابینت های شیک و مدرن، کابینت های گلاس به دلیل زیبایی خیره کننده و سادگی و مینیمال بودن آن حرف اول را می زند. دراین مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با مزایا و معایب کابینت های گلاس آشنا شوید.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.