ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران

نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : فریدون
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آرش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : رحمتی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : برادران
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : 110
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : زیبا
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله آرژانتین مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : دریانی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : ارمغان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آتام
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله زرتشت مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : آذر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : کاشانک - شعبه 2
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : گلچین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : 88
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : مسکن ملل
مشاور املاک و آژانس مسکن ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت درساخت - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : آرش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله کشاورز مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : سبز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یوسف آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : زندی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله گرگان شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : صادقی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : چهلستون
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : نام آوران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : 110
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : صدف
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ازگل شمال تهران منطقه 1
0 %
نام مرکز : حافظ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ونک مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 20
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : سپیدار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله فاطمی مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : چشم انداز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : 14
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سهروردی مرکز تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : میزبان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله عباس آباد مرکز تهران منطقه 6
0 %
نام مرکز : مسکن آریا - آسیا - کد 47102
نمایندگی و مشاورین بیمه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - نمایندگی بیمه - بیمه مهندسی - بیمه ارزان - بیمه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف - بیمه بدنه - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه - بیمه عمر - بیمه درمان - صدور انواع بیمه - بیمه - بهترین بیمه - بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه - بیمه مسئولیت - بیمه آتش سوزی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله سعادت آباد شمال تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : الوند
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جمهوری مرکز تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : سجده ای
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نظام آباد شرق تهران منطقه 7
0 %
نام مرکز : ایرانیا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله مرکز تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله ملاصدرا مرکز تهران منطقه 3
0 %
تعداد مراکز :116
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
اوقات فراغت فرصت خوبی است برای تمرکز روی یادگیری مباحثی که معمولاً در طی سال تحصیلی و یا زمان کار فرصت کافی برای آن‌ها وجود ندارد.
طبق تجربه در تدریس دوره‌های زیر، یک راهنمای خلاصه برای کسانی که می‌خواهند دوره آموزشی کامپیوتر را بگذرانند آماده کرده‌ایم که میتواند مفید باشد.
مهد کودک مکانی است که در آن کودکان به صورت گروهی نگهداری می‌شوند. در مهد کودک برنامه‌های آموزشی و بازی‌های گروهی در نظر گرفته می شود. در برخی مهدها کودکان زیر ۵ یا ۶ سال نگهداری می‌شوند. زمانی که کودک خود را به این گونه مراکز می‌سپارید مطمئن شوید که مهد کودک به اندازه کافی مربی مهد مناسب دارد.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
دوربین مدار بسته امروزه از جمله ابزارهای حفاظتی بسیار مهم در امنیت ساختمان ها و نظارت بر اماکن داخلی و خارجی محسوب می شود. این دوربین ها از لحاظ شکل ظاهری به دسته های دام، بولت، اسپید دام و غیره تقسیم بندی می شوند که هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند. در ادامه به بررسی جامعی در مورد دوربین های مدار بسته، انوع و دسته بندی های مختلف، مزایا و معایب آن ها می پردازیم.