ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله قاسم آباد در شهر تهران

نام مرکز : 550
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : حمید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : وحید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : نارمک کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : جاویدراد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : وصال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : هاست
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : 121 - لویزان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : سلطانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک - فروش خانه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : بهاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خرید خانه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : آسیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : رز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : خدادادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : عمران مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : فرهاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : مسکن یاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : صادقی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : سرشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : فجر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : علی بختیاری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : پارس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : تماس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : خلیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : 160
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : فروردین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آژانس مسکن -
0 %
تعداد مراکز :81
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.