ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله طالقانی در شهر تهران

نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : 110 - غرب تهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : مژده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : آتام
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آزادگان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : نوین فاطمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مسکن ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت درساخت - خرید و فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : کاخ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : شفق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش خانه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : برج مهیار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : اردهالی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : دالیز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : قاسمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : جنت آباد شمالی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - خرید خانه - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : ابن سینا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : عادل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : اورانوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : مهرابیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : اسرافیلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : املاک ستاره وزرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : ایرانیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : آذر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : رضوان غرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : حمید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : رازی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - مشاور املاک -
0 %
تعداد مراکز :93
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
دندانپزشکی زیبایی در واقع خدماتی هستند که در جهت زیباسازی دندان ها و ایجاد لبخندی زیبا انجام می شود که تاکید بر هنر دندانپزشکی بیشتر از علم دندانپزشکی دیده می شود. شما می توانید با مراجعه به یک دندانپزشکی زیبایی علاوه از زیبایی دندان ها خط لبخند زیبایی نیز داشته باشید و زیبایی را به صورت خود هدیه دهید.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.