ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران

نام مرکز : ایرانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پارسیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - فروش ملک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : امیدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : برج ساز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : خرم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : برادران خرم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : 121
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : امید اکباتان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : 121 - گلشنی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : ایران زمین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آرتا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : گلستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : قاسمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : فدک
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پارس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید خانه - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : فلاح یزدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مرزداران غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : مریمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آرین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : البرز
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : یاران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : کرمانی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهران غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : هفت
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پونک شمالی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : نوین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : آریا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : خانه مسعود
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جا ب جا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله صادقیه غرب تهران منطقه 2
0 %
نام مرکز : نمونه تهران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پرشیا
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : حاج احمد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : پیشگامان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک اکباتان غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جنت آباد غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : مهرنگار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله بلوار فردوس غرب تهران منطقه 5
0 %
نام مرکز : عابدی
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهید مهدی باکری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله پونک جنوبی غرب تهران منطقه 5
0 %
تعداد مراکز :123
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.