ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرک ژاندارمری در شهر تهران

نام مرکز : فلاح یزدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : آقای ملک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : نگین یزد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : رشیدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اسکان سعید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : مشاورین خانه پی. دی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : بهار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : 2000
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : تهران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : آفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : آرامش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آفاق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : سهرابی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : 20 طاهرخانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خسروانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : آرمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : جا ب جا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : آرنو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : کافی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - مشاور املاک - فروش ملک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : نادر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : فروزان فر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سامان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : نام آوران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : ایلیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : کیمیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : صدر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آفتاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.