ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرک ولیعصر در شهر تهران

نام مرکز : حاج احمد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : کاوشگران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : مروارید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : تشریفات
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : پرنس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : مشاور املاک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : علی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : نارمک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : آرمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : ثمری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : جام
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : صنایع
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - اجاره خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : 110 - غرب تهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : حاجی زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : محمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : مشاور املاک صالحی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : امینی هرندی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : حق شناس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - فروش ملک - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : جمشیدیه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : کلبه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مهران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مهدی زاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : خوردین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید خانه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : مهدیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : پلاک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : خوانساری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : مژده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : عمران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.
جالب آن است که بدانیم برخلاف تصور عامه مردم، سیگار با داشتن ماده شیمیایی به نام نیکوتین یکی از اعتیادآورترین ماده های کشیدنی در سراسر دنیاست که سالانه سبب بسیاری از بیماری های جدی و خطرناک می گردد. با این حال ترک اعتیاد از این ماده با اراده خود فرد و یا مرکز ترک اعتیاد امکان پذیر است.