ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شهرک صاحب الزمان در شهر تهران

نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : حاجی حبیب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : 555
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : وی. آی. پی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : ابریشم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : دفتر املاک توکلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : جوادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : فرشتگان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : بهار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : کرمانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاورین املاک -
0 %
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : جانبازان اکبری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : پنج
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : راما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : حر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : 112
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : 101
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سپه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : صفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : تختی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : رهنما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره خانه - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : آراشید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : عمران مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : حمید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : ایران بورس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : گودرزی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.