ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله شمیران نو در شهر تهران

نام مرکز : خانه سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : آیسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : نادری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید خانه - رهن خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : پارس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : جاویدراد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : فروردین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : نیما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : سلطانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک - فروش خانه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : 160
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : طاهری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : نارمک کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سجاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : کاریز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : دوستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : وحید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : خلیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : افشین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : شرق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن خانه - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش ملک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : پویش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مشاور املاک ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : عمران مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : دیدار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن مسکن - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : پوشش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : دوستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : نادری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : تماس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه -
0 %
تعداد مراکز :80
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
نقش پرده در دکوراسیون داخلی بی شک بر هیچ کس پوشیده نیست. در گذشته پرده ها اغلب به عنوان سدی برای جلوگیری از نفوذ گرما و سرما به داخل منازل استفاده می شد. اما امروزه پرده ها یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی منازل هستند که در واقع تاثیر بسیار زیادی بر کل فضای داخلی خواهند داشت، به شکلی که در بسیاری از منازل که جای پرده در آنها خالی است، متخصصان طراحی داخلی در برخی از موارد حتی بر روی یک دیوار کانونی و مناسب از پرده ها برای تغییر دکوراسیون استفاده می کنند.
یکی از مواردی که می تواند تاثیر به سزایی برای امنیت منزل داشته باشد استفاده از درب ضد سرقت بجای درب معمولی، می باشد.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تفاوت درب ضد سرقت و درب معمولی چیست؟ و تعویض درب چقدر میتواند در بالا بردن امنیت آپارتمان ها تاثیرگذار باشد. به همین جهت در این مطلب به مقایسه درب ضد سرقت و درب معمولی می پردازیم.
نفوذ گرد و غبار موجود در هوا ، ریختن غذا ، خوراکی ها ، چای و نوشیدنی ها بر روی مبلمان ، تخت ، و ... امری است طبیعی ، پس برای تمیز شدن محیط اطرافمان نیاز به شستشوی وسایل ذکر شده میباشد . اما گاهی استفاده از آب در هنگام شستشو باعث خراب شدن وسایلی چون تشک تخت ، مبل و ... میشود و در این مواقع است که خشکشویی کابردی ویژه برای ما خواهد داشت . اکثر قالیشویی ها گزینه خشکشویی مبلمان ، موکت و فرش در محل را ، جهت رفاه حال مشتریان خود در لیست خدمت رسانی قرار داده اند .
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.