ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله سازمان برنامه در شهر تهران

نام مرکز : سورنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : بلوار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : البرز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : مسعود
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : بهار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : نوین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : شیشه ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن خانه - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : آریا ماد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن خانه - فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : قصرفردوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : بوعلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : برج ساز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : جم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : سامان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اندیشه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : بنی اسدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : رامین لطفی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : معماریان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : عادل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : گل ها
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : آتیه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : راما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : جا ب جا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : عمران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : باصفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : رازی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : 121
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک -
0 %
تعداد مراکز :123
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از افراد فکر می کنند، همینکه فرش دچار چنین آسیب هایی شد باید آن را عوض کرد، ولی امروزه با دانش رفوگری فرش می توان، این خرابی های فرش را ترمیم کرد. کلمه ای که مطمئنا بارها به گوشتان خورده است ولی شاید تا الان در مورد آن اطلاعاتی نداشتید یا جدی نمی گرفتید. در این بخش قصد داریم تا در خصوص رفوگری فرش و چگونگی انجام آن صحبت کنیم.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.
کمیکال ماده خطرناکی است که این روزها متاسفانه بخاطر مصرف شایع تر و عوارض خطرناک آن بیشتر از گذشته به گوش می خورد.لغت کمیکال (chemical)به معنی ماده شیمیایی و سنتتیک میباشد و واژه ای کلی و عام است.اما به نظر می رسد ماده کمیکال شناخته شده فعلی ، مشتقات ساختگی وکارگاهی از دسته مواد کانابینویید که در گل یا حشیش وجود دارد باشد.بنابراین صرف اینکه گفته شود این ماده گیاهی است یا پایه گیاهی دارد به هیچ وجه به معنی بی خطر بودن آن برای مصرف کننده نیست.نام اصلی این ماد مراسوئیت است که وقتی با «مریم گلی» که نوعی گیاه است پخته شود کمیکال به‌دست آمد.همچنین این ماده مخدر از خانواده AM بوده که شواهد نشان می‌دهد توسط یک دختر از رژیم صهیونسیتی وارد ایران شد.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.