ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله رضویه در شهر تهران

نام مرکز : فدایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : محمودی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : میبدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : نوروزی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : عسگری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : شاهپور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مصطفی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : شیبانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : امینی هرندی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : حقیقت
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - خرید خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : مهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : فردوس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : 121
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : اشرف طبا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : برادران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : کلامی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : برادران فراهانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : اسدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : مدرن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : شاهسون
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش خانه - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : افسریه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : محمدامین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - رهن مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : پیام
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن خانه - فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : محمدعلی عنابستانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ارشاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : گودرزی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : حقیقت درویش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک -
0 %
تعداد مراکز :62
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
پرده‌ زبرا بهترین انتخاب برای دکوراسیون‌های ساده اما در عین حال مدرن است. افرادی که مایل به حفظ توازن میان دکوراسیون مدرن و سنتی هستند، پرده‌ زبرا را برای دکوراسیون خود بر می گزینند.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.