ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دریا در شهر تهران

نام مرکز : افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : آرمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : خوردین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : اسکان تهران ویلا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : اسکان سعید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : گفتگو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - خرید خانه - فروش ملک - رهن مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : آلاچیق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : دانش مرزداران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : صدر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانیران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - فروش ملک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : بزرگ آسمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : بهروز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : 2000
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مهستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : اطمینان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : فلاح یزدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : مسکن آریا - آسیا - کد 47102
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - نمایندگی بیمه - بیمه مهندسی - بیمه ارزان - بیمه شخص ثالث - صدور بیمه با تخفیف - بیمه بدنه - بهترین بیمه نامه - صدور بیمه - بیمه عمر - بیمه درمان - صدور انواع بیمه - بیمه - بهترین بیمه - بیمه اتومبیل - کارگزاران بیمه - بیمه مسئولیت - بیمه آتش سوزی -
0 %
نام مرکز : گلستان - کد 1443
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : کاج
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : متین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - اجاره مغازه - رهن خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : عابدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : آفتاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سفیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آرنو
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آرامش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایلیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : بلوچستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره مسکن -
0 %
تعداد مراکز :111
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
در ابتدا لازم است توضیحاتی در زمینه کامپوزیت ونیر و لمینت دندان بیان کنیم.یک لایه از مواد همرنگ دندان و یا روشن تر بنام کامپوزیت توسط دندانپزشک زیبایی بر روی دندان جهت اصلاح لبخند و یا رنگ و شکل دندان ها قرار داده می شود که به آن کامپوزیت ونیر گفته می شود.لمینت دندان عبارت است از یک لایه بسیار نازک از مواد همرنگ دندان از جنس سرامیک که برای اصلاح فرم ،رنگ و بهبود وضعیت قرارگیری دندانها و... در لابراتوار به دستور دندانپزشک زیبایی ساخته می شوند و پس از ارسال به مطب توسط دندانپزشک روی سطح بیرونی دندانها قرار می گیرند.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.