ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران

نام مرکز : عرفان
بنگاه معاملات ملکی ( آژانس مسکن )
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله اختیاریه شمال تهران منطقه 3
0 %
نام مرکز : میلاد
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : مروارید
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : کیهان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : نگین شرق
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : سامان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : حمید
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : پوشش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : برادران کاظمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مجیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : ایده آل
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : نارمک
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : غدیر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله منیریه جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : حسینی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - مشاور املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : سر تی تی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : آیسا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دیدار
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن مسکن - فروش خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : دوستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله کرمان شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : بابایی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - خرید خانه - رهن مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 82
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - فروش مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله هفت حوض شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : خدادادی
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : عمران مسکن
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : هدایت
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایران زمین
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : 160
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایرانیان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ساحل
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرقی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : آشیانه
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - فروش مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : حمید
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحیدیه شرق تهران منطقه 8
0 %
نام مرکز : هاست
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : صنایع
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - اجاره خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : شاهد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس غربی شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : طاهری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شمس آباد (منطقه 4) شرق تهران منطقه 4
0 %
نام مرکز : ایرانیان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله دردشت در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله تهرانپارس شرق تهران منطقه 8
0 %
تعداد مراکز :71
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
کاراته نوعی ورزش رزمی بدون اسلحه هست. فردی که این هنر رو می‌دونه، می‌تونه بدون استفاده از اسلحه، با وارد کردن ضربه توسط دست یا پا دشمن رو شکست بده. کاراته واژه‌ای ژاپنی به معنی دست خالی هست. در این ورزش، قدرت بدن به نقطه‌ای که ضربه توسط اون وارد می‌شه، انتقال پیدا می‌کنه. کاراته کار بوسیله دست‌ها، ساعد، پاشنه پا، زانو و آرنج خود ضربه می‌زنه.
کابینت چوبی از جمله محبوب ترین اجزای هر آشپزخانه ای می باشد. چوب یکی از متریال هایی است که بیشترین کاربرد را برای ساخت کابینت های آشپزخانه دارد. اما چرا؟ چه چیزی چوب را تبدیل به یکی از متریال های محبوب برای ساخت کابینت در آشپزخانه های لوکس و متوسط می کند؟ در اینجا مزایا و معایب کابینت چوبی بیان خواهیم کرد تا شما را برای بهترین تصمیم گیری کمک نماییم.
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.