ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله داودیه در شهر تهران

نام مرکز : بهستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : ایرانیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : املاک کلید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مرادی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : کیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آژانس مسکن - رهن خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : 2000 میرداماد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - رهن خانه - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : مسکن یاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : 101
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : آسمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اسکان ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - رهن مغازه - خرید خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن خانه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : الماس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : آ. ث. آ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : تیسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : خورشید تابان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : تهران سکنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش ملک - فروش خانه - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاورین املاک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : پرشین سکنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آ. ب. آ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : پارسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - فروش خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : انتخاب اول
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : 112
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : ایران بورس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : انتخاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : دروس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن خانه - آژانس مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : ایمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - آژانس مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : داریوش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : خانه طلایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : آرین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آراشید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : محمد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک -
0 %
تعداد مراکز :82
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.