ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله خواجه نصیر و حقوقی در شهر تهران

نام مرکز : سجده ای
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانیران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : دیپلمات
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : 2000
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - فروش ملک - اجاره خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - رهن و اجاره - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن - خرید خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - رهن خانه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : خانواده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - رهن مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مشاورین خانه پی. دی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : بابایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - فروش ملک - فروش مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : رحمتی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : 555
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
خرید مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - رهن و اجاره -
0 %
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره خانه - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : صادق
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید خانه - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سالار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش مسکن - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : املاک ستاره وزرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آ. ب. ب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی -
0 %
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : سالمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مسکن ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت درساخت - خرید و فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : افشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : سودمند
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - رهن مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : شار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : ارمغان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - خرید خانه - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : برادران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : املاک کلاسیک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : زیبا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : آرش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک -
0 %
تعداد مراکز :51
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
اعتیاد به مواد مخدر و محرک، کم بلایی نیست؛ اما آن چه این بلا را بیشتر و فاجعه بارتر می کند، برخورد اشتباه خانواده و اطرافیان با فرد معتاد است؛ برخوردهایی که موجب می شود خشونت پنهان در این افراد بیش از پیش بروز و ظهور داشته باشد.
افزایش مصرف مواد مخدر و شیوع آن در بین جوانان از یک سو و ارتباط داشتن برخی خشونت ها و جنایات به عوارض مصرف این مواد از سوی دیگر زنگ خطر بزرگی را به صدا در می آورد که می بایست نهادهای کوچکتر فرهنگی اجتماعی آموزشی مثل خانواده و مدرسه علاوه بر امید داشتن به برنامه ریزی های کلان در مورد کنترل شیوع مواد مخدر و اقدامات بزرگ فرهنگی، خودشان برای پیشگیری از عوارض گسترده اعتیاد کمر همت ببندند.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
منظور از جرم گیری دندان، پاکسازی دندان توسط دندانپزشک به کمک ابزار های دندانپزشکی و یا دستگاه اولتراسونیک می باشد. جرم گیری باعث تمیز شدن دندان ها و بر طرف شدن حالت زبری دندان ها می شود.
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .