ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله حسین آباد و مبارک آباد در شهر تهران

نام مرکز : دفتر املاک توکلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : شاهد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : حاتمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : تختی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره مسکن - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : صدف
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : عمران مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره مغازه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : افشین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - رهن و اجاره - فروش مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : سرشار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - فروش خانه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : سرسبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن و اجاره - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : دوستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : آیسا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : امیر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مغازه - رهن مسکن - رهن خانه - بنگاه املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : خندان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : مسکن یاب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - فروش ملک - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : ارجمندی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : صنایع
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره مسکن - اجاره خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : ساحل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - اجاره مغازه - فروش مسکن - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - رهن مغازه - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : فدایی - فضلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : فرهاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - اجاره خانه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : میلاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - خدمات ملکی - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خلیل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : 550
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : کرمان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : قاقازانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : کیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایده آل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مغازه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : مشاور املاک ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - رهن خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : آسیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : رضا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امیریان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : جاویدراد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه -
0 %
تعداد مراکز :81
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو یکی از اجزای جذاب ساختمان های امروز است که زیبایی خاصی به نمای آپارتمان ها و سایر ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی بخشیده است. شیشه دوجداره طرح دار یا شیشه دکوراتیو در واقع نوعی شیشه ی تزیینی است که در معماری این روزها استفاده های متعددی دارد و علاوه بر نما در معماری داخلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
بهترین روش ها و ساده‌ترین روشهای شستن انواع پرده برای خانه تکانی رابه شما آموزش خواهیم داد . شستن انواع پرده : «پرده تور؛ پرده پارچه ای؛ پرده پلیسه؛ پرده چوبی و ..» . پرده ها به دلیل این که پشت پنجره ها قرار می‌گیرند آلودگی بالایی رابه خود جذب میکنند و به همین خاطر تمیز کردن آن همه ی ساله توصیه میشود. برای شستن انواع پرده چیکار باید کرد.
ارتودنسیارتودنسی قسمتی از دندان پزشکی است که در معنای لغوی به معنای ردیف کردن دندان است . در ارتودنسی دندان هایی که سر جای خود نیستند را با استفاده از ابزار ارتودنسی در سرجای خود قرار داده و مشکلات نامرتبی دندان را رفع می کنند .
در سال‌های اخیر پرده عمودی با طرح و سیستمی کاراتر دوباره جایگاه خود را در منازل، دفاتر، رستوران‌ها و … پیدا کرده است و دیگر این نوع پرده نه یک پرده‌ی‌ قدیمی که یک پرده‌ی مدرن و شیک به‌شمار می‌آید. در حال حاضر پرده عمودی با نام پرده لوردراپه شناخته می‌شود.