ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران

نام مرکز : کیانا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - فروش خانه - رهن خانه - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : مهر
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مشیریه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : کلامی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : خوانساری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مشیریه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : ایران زمین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - اجاره خانه - فروش خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : 110 یاعلی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مغازه - فروش مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : پویش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : سرابیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : قائم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - رهن و اجاره - اجاره مغازه - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : آقامحمدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : صادقی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : نوروزی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره مسکن - اجاره خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خانی آباد نو جنوب تهران منطقه 19
0 %
نام مرکز : گودرزی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - فروش خانه - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن خانه - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : اکبر اسدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : برادران
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : مسکن سازان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : پیمان
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : مشاور املاک
مشاور املاک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله امین آباد جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : شاهد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - اجاره خانه - رهن آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - رهن مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : آهویی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : جام جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : گودرزی
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - رهن مغازه - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - آژانس مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : جنگروی
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - رهن خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - اجاره خانه - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : مسلم
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - خرید خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : فردوس
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - مشاور املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : حافظ
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - مشاور املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - فروش ملک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله وحدت اسلامی (شاپور) جنوب تهران منطقه 11
0 %
نام مرکز : عسگری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن خانه - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک مسعودیه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : حاج عرب
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : محمودی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مشیریه جنوب تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : ارشاد
آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله افسریه شرق تهران منطقه 15
0 %
نام مرکز : یزدانیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - رهن خانه - اجاره مغازه - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خراسان جنوب تهران منطقه 12
0 %
نام مرکز : ایران زمین
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهر ری جنوب تهران منطقه 20
0 %
نام مرکز : آسایش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنوب تهران در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله مولوی جنوب تهران منطقه 12
0 %
تعداد مراکز :132
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
دوربین های مداربسته به دو دسته کلی آنالوگ و تحت شبکه IP تقسیم بندی می شوند. به این معنی است شما هر دوربین مداربسته ای را انتخاب و خریداری کنید یکی از این دو دسته است. در این مقاله به مقایسه و بررسی تفاوت های دو دوربین مداربسته آنالوگ و دوربین مداربسته IP قصد داریم بپردازیم.
در فرهنگ ما ایرانیان، پوشش و تزیین پنجره‌های خانه نسبت به دیگر نقاط جهان از اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه‌ای که هر روز طرح‌ها و مدل‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شود. این تنوع در طرح و مدل دست مشتری را برای انتخاب انواع پارچه پرده‌ای باز می‌گذارد، اما از طرف دیگر همین تنوع پارچه، مشتری را برای انتخاب دچار سردرگمی می‌کند؛ به همین دلیل شناخت از انواع پارچه پرده‌ای که در بازار موجود است، حائز اهمیت می‌باشد.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم، با معرفی انواع پارچه پرده‌ای شما را به شناختی ابتدایی در این زمینه برسانیم.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.