ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله جنت در شهر تهران

نام مرکز : اردهالی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - فروش مسکن - فروش خانه - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - خدمات ملکی - اجاره مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - اجاره خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : دنیا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سبز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - آژانس مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه -
0 %
خرید مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - اجاره خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : آزادگان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : حمید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : بوعلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : جم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : اندیشه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن خانه - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : سنایی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره خانه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : عادل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - خرید خانه - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : گل ها
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - فروش مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : ابن سینا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : دانادوست
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : رویال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : راما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : دریانی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - مشاورین املاک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : چهلستون
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - اجاره مسکن - فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان -
0 %
نام مرکز : رازی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن مغازه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : برج مهیار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - بنگاه املاک - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - رهن خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - بنگاه املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - اجاره مغازه - رهن و اجاره - آژانس مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : لاله
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : میزبان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : اسرافیلی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مسکن - فروش ملک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : مدبر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - فروش خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - اجاره مغازه - رهن مسکن - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بنگاه املاک - خدمات ملکی - خرید خانه - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : املاک ستاره وزرا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن مسکن - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره مسکن - خرید خانه - آژانس مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک -
0 %
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : ساعی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - فروش ملک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - خرید خانه - فروش خانه - رهن خانه - اجاره خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن -
0 %
تعداد مراکز :93
 123  صفحه1از3
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
انسان همواره برای زیبا بودن و داشتن چهره ای جوان و شفاف تلاش می کنند. با رشد علم پزشکی و به وجود آمدن روش های مدرن و با عوارض کم، دست یافتن به چهره ای جوان و جذاب دیگر دور از دسترس نیست. امروزه مراجعه به کلینیک های تخصصی پوست، مو و زیبایی یک امر کاملا عادی تلقی می شود.
مروزه کابینت آشپزخانه مدرن طرفداران بسیاری دارد. این سبک کابینت از نظر قیمت جزو دسته کابینت های مقرون به صرفه به شمار می آید. علی الخصوص نسبت به کابینت سبک کلاسیک که با مطالعه این مقاله می توانید به دلایل آن پی ببرید. سبک کابینت مدرن شامل مدل های متفاوت از متریال متنوع در صدها رنگ مختلف است. همچنین در این مقاله قصد داریم انواع کابینت مدرن که شامل: کابینت های گلاس، کابینت فوق برجسته (فرامید)، کابینت ملامینه (کابینت ام دی اف) و کابینت دو رنگ می باشد را به شما معرفی کنیم.