ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله بهشتی در شهر تهران

نام مرکز : پارس
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - فروش مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : حافظ
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - رهن خانه - خرید خانه - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - آژانس مسکن - اجاره مغازه - فروش ملک - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : سپیداسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - فروش خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : حاج عرب
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : احمدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش ملک - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اکبر اسدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید خانه - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - فروش خانه - فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : آلفا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - رهن خانه - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : مشاور املاک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بنگاه املاک - مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش خانه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن خانه - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : مشاوران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن خانه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - فروش ملک - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : منصور
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - فروش ملک - رهن مسکن - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن -
0 %
نام مرکز : میزبان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - اجاره مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش مسکن - مشاور املاک - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : پاسارگاد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - مشاورین املاک - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - مشاور املاک - فروش مسکن - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره مسکن - اجاره خانه - فروش ملک - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : جانبازان اکبری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - خرید خانه - بنگاه املاک - فروش خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : اوستا 12
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : نادری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - فروش مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش خانه - خرید خانه - رهن خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - رهن مغازه -
0 %
نام مرکز : املاک زارعی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره خانه - خرید خانه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید آپارتمان - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه مسکن - فروش ملک - مشاورین املاک -
0 %
نام مرکز : امید
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مغازه - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید خانه -
0 %
نام مرکز : 110
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - فروش خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : مسکن ملل
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - رهن مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت درساخت - خرید و فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : ارجمندی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : مسکن شهر
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن مغازه - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - اجاره خانه - خدمات ملکی - اجاره مغازه - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن و اجاره - رهن مسکن - آژانس مسکن -
0 %
نام مرکز : پیوند
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - بنگاه املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - فروش ملک - رهن خانه - فروش مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : طاهری
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - رهن مسکن - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک -
0 %
خرید مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید خانه - فروش آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش خانه - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : اقبال
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - فروش خانه - خدمات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره خانه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن -
0 %
تعداد مراکز :26
 1  صفحه1از1
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
برای زیباتر شدن کف منزل و نمای کلی منزل از کفپوش استفاده می کند. امروزه استفاده از پارکت و لمینت در جهان و ایران گسترش یافته و برای انجام این خدمات ساختمانی که پوشاندن کف منازل می باشد از پارکت چوبی یا لمینت ( پارکت لمینت) استفاده می کنند.
از راه حل های درست و زمان استفاده از آنها جهت پاک کردن لکه های حاصل از خرابکاری حیوانات خانگی،ریختن نوشابه، شکلات، خون و ... آگاهی پیدا کنیم.تاحالا زیاد شده که فرشی را همین دیروز از قالیشویی تر و تمیز تحویل گرفتین و پهن کردین ولی لکه ها مثل اهن ربا جذب ذقیقا همون فرش می شوند ، لکه هایی که میتونن خیلی راحت توسط حیوانات خانگی ، ریختن مایعات مثل نوشابه و... و یا حتی گل چسبیده به کفش ایجاد بشوند.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.