ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله بلوار تعاون در شهر تهران

نام مرکز : مسعود
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه املاک - فروش ملک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : ایران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - رهن مغازه - اجاره خانه - آژانس مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشاور املاک - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : بلوار
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - اجاره مسکن - رهن مسکن -
0 %
نام مرکز : ایران زمین
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - فروش خانه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - مشاور املاک - اجاره خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - خرید خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - خدمات ملکی - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آرتا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - بنگاه املاک - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - مشاورین املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : آسایش
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - خدمات ملکی - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : سورنا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن مسکن - خدمات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - رهن خانه - فروش خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - فروش مسکن - رهن و اجاره - اجاره خانه - آژانس مسکن - خرید آپارتمان - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه -
0 %
نام مرکز : برج ساز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره مغازه - رهن خانه - اجاره خانه - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - رهن مغازه - بنگاه مسکن - فروش ملک - فروش مسکن -
0 %
نام مرکز : عابدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - فروش ملک - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : 121
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - رهن مغازه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - رهن مسکن - مشاورین املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - فروش ملک - خرید و فروش ملک - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - خرید آپارتمان - بنگاه املاک -
0 %
نام مرکز : اسکان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - اجاره خانه - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - خرید خانه - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش ملک - رهن مسکن - فروش خانه - خدمات ملکی - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : ایرانیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - اجاره خانه - مشاور املاک - اجاره مسکن - فروش ملک - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش خانه - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - اجاره مغازه - خرید خانه - رهن آپارتمان -
0 %
نام مرکز : بام اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن خانه - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشاور املاک - فروش خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خانه مسعود
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - رهن مسکن - رهن و اجاره - مشاور املاک - اجاره خانه - فروش ملک - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - خرید و فروش ملک - مشاورین املاک - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - فروش خانه -
0 %
نام مرکز : وسک
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - فروش خانه - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - اجاره مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن مغازه - فروش آپارتمان - فروش ملک - خرید و فروش ملک - رهن خانه -
0 %
نام مرکز : مریمی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - مشاورین املاک - بنگاه املاک - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - فروش خانه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خرید خانه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : معماریان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مغازه - مشاورین املاک - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - رهن خانه - اجاره آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - فروش مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره -
0 %
نام مرکز : جلالیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن آپارتمان - فروش آپارتمان - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بنگاه املاک - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - فروش ملک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش مسکن - رهن مغازه - خرید آپارتمان - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - خرید خانه - رهن مسکن - اجاره خانه - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - بهترین مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : راما
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن و اجاره - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - فروش ملک - مشاور املاک - رهن مغازه - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - مشاورین املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی -
0 %
نام مرکز : امید اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خرید خانه - آژانس مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن و اجاره - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاور املاک - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - خدمات ملکی - رهن خانه - مشاورین املاک - اجاره خانه - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : فراز
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - فروش آپارتمان - مشاور املاک - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن و اجاره - خرید خانه - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - فروش ملک -
0 %
نام مرکز : حاج احمد
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن خانه - بنگاه مسکن - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - مشاور املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - رهن و اجاره - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - فروش خانه - آژانس مسکن - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : حسن غفورزاده
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - فروش آپارتمان - اجاره خانه - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه معاملات ملکی - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مغازه - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن مسکن - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : پارسیان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن خانه - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشاور املاک - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - اجاره خانه - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره مسکن - اجاره مغازه -
0 %
نام مرکز : یاران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - خدمات ملکی - رهن مغازه - مشاور املاک - فروش ملک - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - مشاورین املاک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره آپارتمان -
0 %
نام مرکز : امین اکباتان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - رهن مغازه - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - خرید خانه - رهن خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - مشاور املاک -
0 %
نام مرکز : آریا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - مشاورین املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خدمات ملکی -
0 %
نام مرکز : پارس ویلا
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید خانه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشاورین املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش مسکن - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشارکت در ساخت -
0 %
نام مرکز : سرپناه
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - مشاور املاک - بنگاه مسکن - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - اجاره خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - رهن مسکن - خرید آپارتمان - خدمات ملکی - مشاورین املاک - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - خرید خانه - رهن خانه - رهن مغازه - اجاره مسکن -
0 %
نام مرکز : قائم
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - خدمات ملکی - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - اجاره مغازه - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن خانه - خرید آپارتمان - رهن آپارتمان - بنگاه مسکن - اجاره مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی -
0 %
نام مرکز : عمران
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - بنگاه املاک - مشاورین املاک - خرید خانه - فروش خانه - اجاره مغازه - فروش ملک - رهن خانه - رهن مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - آژانس مسکن - فروش مسکن - اجاره خانه - اجاره مسکن - خرید و فروش ملک - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان -
0 %
نام مرکز : خوزستان
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - فروش خانه - رهن مسکن - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه مسکن - فروش ملک - آژانس مسکن - رهن و اجاره - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - اجاره مسکن - رهن خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - مشاور املاک - خرید و فروش ملک -
0 %
نام مرکز : امیدی
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - خرید آپارتمان - فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - بنگاه املاک - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - اجاره خانه - رهن خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - خرید خانه - مشاور املاک - اجاره آپارتمان - مشاورین املاک -
0 %
تعداد مراکز :123
 1234  صفحه1از4
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
سفید کردن دندانها یا بلیچینگ درمانی است که در آن بد رنگیها و رنگدانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی را بر طرف نموده ودندانهایی سفید و زیبا را به شما هدیه میکند.
سالهاست که به تاخیر انداختن روند پیری پوست و تغییراتی که بعد از دهه سوم زندگی در آن ایجاد می شود از مهم ترین دغدغه ها برای پزشکان و متخصصان زیبایی است. برخی ترجیح می دهند در طبیعت بدن خود تغییر چندانی ایجاد نکنند، اما رفته رفته بر تعداد افرادی که چنین مداخلاتی را اجتناب ناپذیر می دانند و به استفاده از شیوه های جوانسازی پوست رو می آورند افزوده می شود. در این نوشته بر آن خواهیم بود تا مروری بر انواع این شیوه ها و ویژگی هر یک داشته باشیم.
ترک شیشه با مواد مخدر دیگر بسیار تفاوت دارد چراکه ترک اعتیاد به شیشه به دلیل وابستگی بالای فرد به آن، باید حتما با مشاوره و تحت نظر یک درمانگر متخصص صورت گیرد. شیشه یکی از مواد محرکی است که در میان افراد رواج بسیاری پیدا کرده است و با عوارض جسمی و روانی مختلفی نیز همراه است. بعد از مصرف شیشه افراد معمولا سطح انرژیشان بسیار بالا رفته و توهم شدید دارند. مصرف کنندگان شیشه در دفعات اولیه معمولا تا 72 ساعت نمی‌خوابند. بعد از تمام شدن نئشگی این ماده مصرف کننده، طوری احساس خستگی دارند که ممکن است حدود دو شبانه روز به‌طور پیوسته خواب باشند و پس‌از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرعادی در دست و سر خواهند داشت.
تزریق بوتاکس از جمله روش های برطرف کردن چین و چروک بر روی صورت و دیگر نواحی بدن می باشد. برای تزریق بوتاکس از سمی استفاده می کنند که وظیفه آن فلج کردن موقت در ناحیه تزریق شده و در نتیجه از بین بردن چین و چروک برای مدتی می باشد. امروزه تزریق بوتاکس به خاطر مزایایی که دارد دارای طرفداران بسیاری است.