ثبت کسب و کار (آگهی رایگان)
طراحی وب سایت

لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران

نام مرکز : کیانا
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - فروش ملک - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - فروش مسکن - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - رهن آپارتمان - خرید و فروش ملک - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن مغازه - اجاره خانه - فروش خانه - رهن خانه - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : پویش
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - فروش آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - مشاورین املاک - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه معاملات ملکی - خرید آپارتمان - اجاره خانه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : سرابیان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مسکن - اجاره خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش خانه - رهن مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن آپارتمان - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : صادقی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - بهترین مشاور املاک - مشاور املاک - مشاورین املاک - اجاره خانه - بنگاه املاک - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مسکن - اجاره آپارتمان - فروش خانه - فروش ملک - رهن خانه - فروش آپارتمان - خرید خانه - فروش مسکن - آپارتمان فروشی - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - اجاره مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : مسکن سازان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - خرید آپارتمان - مشاور املاک - رهن مغازه - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - رهن و اجاره - اجاره مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مسکن - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : آهویی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - مشارکت در ساخت - اجاره مسکن - خرید خانه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - رهن مغازه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشاورین املاک - فروش خانه - بنگاه املاک - اجاره آپارتمان - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - رهن آپارتمان - فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - اجاره خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : جام جم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - رهن مغازه - آپارتمان فروشی - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - رهن خانه - آژانس مسکن - اجاره مسکن - رهن و اجاره - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت - اجاره خانه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - مشاور املاک - بنگاه مسکن - فروش ملک - خرید آپارتمان - فروش خانه - خرید و فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : ونوس
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش ملک - رهن آپارتمان - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره مغازه - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - مشاورین املاک - خرید خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - فروش خانه - رهن خانه - مشاور املاک - رهن و اجاره - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک گلستان غرب تهران منطقه 22
0 %
نام مرکز : جاویدراد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - رهن و اجاره - مشاور املاک - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه مسکن - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت خانه - فروش خانه - فروش ملک - رهن آپارتمان - اجاره مسکن - مشاورین املاک - فروش مسکن - رهن مغازه - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - آپارتمان فروشی - خرید خانه - خرید آپارتمان - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : صومعه
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - خدمات ملکی - فروش ملک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش مسکن - مشاورین املاک - اجاره مغازه - رهن مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن آپارتمان - رهن مغازه - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : بهزاد
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - آژانس مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - مشاورین املاک - فروش خانه - فروش مسکن - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - فروش ملک - رهن و اجاره - خدمات ملکی - اجاره مسکن - بنگاه املاک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - اجاره خانه - رهن مسکن - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : عسگری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش خانه - رهن و اجاره - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - رهن مسکن - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - رهن مغازه - رهن خانه - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره مغازه - بهترین مشاور املاک - فروش ملک - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - خرید خانه - مشاورین املاک - مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : دبیریان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن خانه - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - فروش ملک - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آژانس مسکن - رهن و اجاره - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - فروش خانه - رهن مغازه - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - اجاره مغازه - آپارتمان فروشی - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : قاقازانی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاور املاک - رهن مسکن - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - رهن آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش خانه - فروش آپارتمان - اجاره مغازه - رهن خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - رهن و اجاره - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش مسکن - مشاورین املاک - خرید خانه - رهن مغازه - فروش ملک - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : حاتمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - فروش ملک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - فروش خانه - خرید و فروش ملک - اجاره مغازه - خرید خانه - بنگاه املاک - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - اجاره خانه - رهن خانه - فروش مسکن - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : محمدی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - رهن و اجاره - بنگاه املاک - بنگاه مسکن - فروش خانه - مشاورین املاک - اجاره آپارتمان - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - بهترین مشاور املاک - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن مغازه - رهن خانه - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : قائم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - رهن خانه - رهن مسکن - رهن آپارتمان - مشارکت در ساخت - فروش خانه - اجاره آپارتمان - فروش ملک - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت خانه - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - خدمات ملکی - مشاورین املاک - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مغازه - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : گودرزی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - رهن و اجاره - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - بنگاه مسکن - فروش خانه - فروش آپارتمان - بهترین مشاور املاک - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - اجاره خانه - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - آپارتمان فروشی - بنگاه املاک - فروش مسکن - فروش ملک - اجاره مغازه - مشاور املاک - اجاره مسکن - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - رهن خانه - مشارکت در ساخت خانه - رهن مغازه - مشاورین املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : میثم
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش مسکن - اجاره مغازه - اجاره خانه - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - فروش خانه - مشارکت در ساخت - خرید خانه - اجاره آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن خانه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - رهن آپارتمان - فروش ملک - خرید آپارتمان - رهن مغازه - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خزانه بخارایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : فدایی - فضلی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - رهن و اجاره - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش ملک - بنگاه مسکن - رهن مسکن - رهن آپارتمان - رهن خانه - مشارکت در ساخت - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - آپارتمان فروشی - بهترین مشاور املاک - بنگاه معاملات ملکی - اجاره مسکن - فروش مسکن - بنگاه املاک - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - اجاره خانه - رهن مغازه - اجاره آپارتمان - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : لطفی پور
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه املاک - مشاورین املاک - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - خدمات ملکی - فروش خانه - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - بهترین مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاور املاک - رهن آپارتمان - خرید خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - آژانس مسکن - فروش مسکن - رهن مسکن - بنگاه مسکن - رهن خانه - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله یاخچی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : شهبازی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - بنگاه مسکن - خدمات ملکی - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - بنگاه املاک - خرید آپارتمان - رهن و اجاره - مشاورین املاک - رهن مغازه - مشارکت در ساخت - فروش خانه - فروش ملک - اجاره خانه - فروش مسکن - رهن آپارتمان - آژانس مسکن - فروش آپارتمان - مشاور املاک - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - آپارتمان فروشی - رهن خانه - رهن مسکن - اجاره مسکن - اجاره آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : حسن زاده
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید خانه - اجاره آپارتمان - رهن خانه - فروش خانه - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - فروش آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن و اجاره - فروش ملک - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - آژانس مسکن - رهن مغازه - اجاره خانه - مشاور املاک - خدمات ملکی - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید و فروش ملک - بهترین مشاور املاک - بنگاه مسکن - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خزانه بخارایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : امیریان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه مسکن - خرید خانه - اجاره مسکن - فروش آپارتمان - آژانس مسکن - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - فروش مسکن - رهن خانه - مشارکت در ساخت - خدمات ملکی - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن مغازه - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - اجاره خانه - آپارتمان فروشی - فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : قاسمی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - خرید خانه - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت خانه - فروش ملک - اجاره مسکن - رهن خانه - مشاور املاک - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن و اجاره - بنگاه معاملات ملکی - رهن مغازه - خدمات ملکی - فروش مسکن - رهن آپارتمان - اجاره خانه - مشاورین املاک - بنگاه مسکن - بهترین مشاور املاک - اجاره آپارتمان - خرید آپارتمان - فروش آپارتمان - مشارکت در ساخت - اجاره مغازه - رهن مسکن - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خزانه بخارایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : نادری
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید و فروش ملک - آژانس مسکن - فروش خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش آپارتمان - آپارتمان فروشی - اجاره آپارتمان - فروش مسکن - رهن مسکن - مشاور املاک - اجاره مغازه - مشاورین املاک - رهن و اجاره - خرید آپارتمان - مشارکت در ساخت خانه - رهن خانه - خرید خانه - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت - رهن آپارتمان - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه مسکن - فروش ملک - بنگاه املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : عزیزی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - فروش آپارتمان - رهن آپارتمان - خدمات ملکی - رهن مغازه - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - خرید آپارتمان - اجاره مسکن - مشارکت در ساخت خانه - بنگاه املاک - خرید خانه - فروش مسکن - رهن خانه - بنگاه معاملات ملکی - مشاور املاک - رهن مسکن - رهن و اجاره - آپارتمان فروشی - خرید و فروش ملک - اجاره آپارتمان - فروش ملک - فروش خانه - بنگاه مسکن - مشاورین املاک - اجاره خانه - بهترین مشاور املاک - اجاره مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : صداقت
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - آژانس مسکن - خرید خانه - مشاورین املاک - رهن آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن مغازه - فروش خانه - فروش ملک - مشارکت در ساخت خانه - فروش مسکن - مشاور املاک - رهن و اجاره - بهترین مشاور املاک - رهن مسکن - اجاره مغازه - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - آپارتمان فروشی - مشارکت در ساخت - بنگاه املاک - خدمات ملکی - اجاره خانه - خرید و فروش ملک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : علی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - مشاورین املاک - فروش ملک - اجاره مسکن - خرید آپارتمان - خرید خانه - آژانس مسکن - اجاره مغازه - اجاره آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - مشارکت در ساخت - آپارتمان فروشی - فروش آپارتمان - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت خانه - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش مسکن - اجاره خانه - فروش خانه - بنگاه املاک - رهن مغازه - بهترین مشاور املاک - رهن خانه - خدمات ملکی - رهن مسکن - خرید و فروش ملک - رهن آپارتمان - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله خزانه بخارایی جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : گلستان
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مسکن - بهترین مشاور املاک - مشاورین املاک - رهن و اجاره - فروش ملک - فروش مسکن - اجاره مغازه - آژانس مسکن - رهن خانه - فروش خانه - آپارتمان فروشی - مشاور املاک - رهن مغازه - خدمات ملکی - بنگاه معاملات ملکی - خرید خانه - خرید و فروش ملک - بنگاه مسکن - خرید آپارتمان - رهن مسکن - مشارکت در ساخت خانه - فروش آپارتمان - بنگاه املاک - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - رهن آپارتمان - اجاره خانه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله شهرک گلستان غرب تهران منطقه 22
0 %
نام مرکز : حسنی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خرید آپارتمان - بهترین مشاور املاک - رهن آپارتمان - رهن مسکن - خرید خانه - اجاره خانه - رهن و اجاره - خدمات ملکی - فروش خانه - فروش ملک - فروش مسکن - مشارکت در ساخت خانه - مشاورین املاک - رهن خانه - فروش آپارتمان - اجاره مسکن - مشاور املاک - خرید و فروش ملک - بنگاه معاملات ملکی - آژانس مسکن - مشارکت در ساخت - اجاره آپارتمان - بنگاه املاک - آپارتمان فروشی - اجاره مغازه - بنگاه مسکن - رهن مغازه - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله نازی آباد جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : کریم زندی
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - خدمات ملکی - رهن مسکن - مشاورین املاک - آژانس مسکن - بهترین مشاور املاک - بنگاه املاک - اجاره خانه - فروش ملک - فروش خانه - رهن مغازه - فروش آپارتمان - خرید آپارتمان - رهن خانه - اجاره مسکن - رهن و اجاره - رهن آپارتمان - خرید خانه - بنگاه معاملات ملکی - فروش مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - آپارتمان فروشی - بنگاه مسکن - مشارکت در ساخت - مشارکت در ساخت خانه - اجاره آپارتمان - مشاور املاک - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
نام مرکز : برادران
بنگاه معاملات ملکی و آژانس مسکن
نمایش تلفن و آدرس
خرید مسکن - اجاره مغازه - خرید و فروش ملک - خرید خانه - خرید آپارتمان - فروش مسکن - بنگاه مسکن - فروش ملک - آژانس مسکن - بنگاه املاک - رهن آپارتمان - بنگاه معاملات ملکی - رهن مسکن - مشارکت در ساخت - رهن مغازه - فروش خانه - اجاره خانه - اجاره آپارتمان - رهن و اجاره - مشاور املاک - فروش آپارتمان - مشاورین املاک - بهترین مشاور املاک - مشارکت در ساخت خانه - اجاره مسکن - خدمات ملکی - رهن خانه - آپارتمان فروشی - لیست بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران
آدرس و تلفن بهترین خرید مسکن در محدوده محله باغ آذری در شهر تهران و معرفی بهترین خرید مسکن
تهران - محدوده محله جوادیه (منطقه 16) جنوب تهران منطقه 16
0 %
تعداد مراکز :36
 12  صفحه1از2
مطالب مفید
مشاور املاک به چه کسی گفته می‌شود:

امروزه از کارهایی که دو طرف معامله انجام می‌دهند قبول کردن فردی مطمئن به‌عنوان امین، شاهد و رابط معامله است. به این‌ اشخاص مشاور املاک یا مشاور مسکن می‌گویند که طرفین  را به یکدیگر معرفی کرده و برای معامله‌ یک قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است را  تنظیم می‌کند و به هر دو طرف معامله‌ از آن قرارداد یک نسخه می‌دهد.
در واقع مشاور املاک یک شخص مورد اعتماد و مورد اطمینان برای دو طرف معامله است که ملک، چک و اسناد خود را به دست او می‌سپارند؛ تا یک معامله به‌خوبی و کاملاً قانونی انجام بگیرد. مشاور املاک و مستغلات وظیفه دارد تا از درست بودن هویت دو طرف مطمئن شود و تمام مدارک آن‌ها را بررسی کرده و از اصل بودنشان اطمینان کامل پیدا کند.

فراموش نکنید که مراجعه کردن به مشاور املاک خوب یک امر کاملا‌ اجتناب‌ناپذیر است و به ‌هیچ‌ وجه معامله‌ را بدون حضور شاهد و شناخت طرف مقابل به ‌صورت دستی انجام ندهید. در این صورت معامله فاقد اعتبار قانونی است و اگر اختلافاتی پیش بیاید، قانون حقی برای طرفین در نظر نمی‌گیرد
 یک مشاور املاک حرفه‌ای شخصی است که در مرحله اول قصد دارد نیاز مشتری را برطرف کند و در نهایت یک خروجی سودمند داشته باشد، به طوری که مشتری نهایت رضایت را داشته باشد و او را  به تمام نزدیکان و دوستانش معرفی کند. نتیجه این کار داشتن مشتری‌های اختصاصی حتی در بدترین روزهای بازار است.

.توجه داشته باشید باید از اعتبار مشاورین مسکن مطمئن باشیم و یک فرد مناسب را انتخاب کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم. اما مشاور املاک خوب چه کسی است؟ در ادامه ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب را برایتان بیان می‌کنیم تا با آگاهی و شناخت کافی بتوانید معاملات خود را به نحو احسن انجام دهید.

ویژگی‌های مشاور املاک خوب:

درست‌کاری و صداقت
عضویت در اتحادیه ملی املاک و مستغلات و انجمن‌های وابسته، از راه‌های کسب اعتبار حرفه‌ای و موفقیت طولانی مدت مشاور املاک به منظور دستیابی به استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای در این کار است. برای اخذ این مجوزها باید در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت کند و این جوازها را دریافت کند زیرا داشتن این مجوزها پایبند بودن مشاور املاک را به قوانین و مقررات نشان می‌دهد که در جلب اعتماد مشتری تاثیر بسزایی دارد.

اصرار و سخت‌کوشی
یک مشاور املاک موفق و پردرآمد روحیه سخت‌کوشی و کار دارد. به طوری که برای محقق کردن نیازهای مشتری، فرد پیگیری است و با فکر خود کار می‌کند و زمان مناسب را برای این کار اختصاص می‌دهد و در نهایت برای به نتیجه رسیدن قرارداد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد.

شنونده خوب
بهتر است مشاوره املاک ابتدا از احساسات و تفکرات مشتری اطلاعات کسب کند سپس شروع به رهنمود و صحبت کند، در نتیجه یک مشاور املاک خوب ابتدا شنونده خوبی است . او اجازه می‌دهد مشتریان از مشکلات بازار ملک شکایت کنند ولی به هیچ وجه حرف آن‌ها را قطع نمی‌کند و در نهایت در نقش یک مشاور برای حل مشکل مسکن مشتری عمل می‌کند.

شخصیت جذاب
نشان دادن شخصیت اصلی و خود واقعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قطعاً مردم به افراد با شخصیت، صادق، خوش‌برخورد و افرادی که به توانایی‌های خود مطمئن هستند، توجه می‌کنند و رضایتمندی بیشتری نیز خواهند داشت.

مهم شمردن جزئیات
توجه کردن ریزبینانه به جزئیات و نیازهای شخصی مشتریان و همچنین توجه کردن به تک‌تک خواسته‌های مشتریان از ویژگی‌های بی‌نظیر یک مشاور املاک خوب است که باعث بستن هرچه سریع‌تر قرارداد خواهد شد.

اطلاع از بازار محلی مسکن
یک مشاور املاک خوب و متمایز اطلاعات دقیق و آگاهی و شناخت کافی از بازار املاک، مخصوصاً در منطقه فعالیت خود دارد و به خوبی از تغییرات قیمتی مسکن مطلع است. موفقیت، هنگامی حاصل می‌شود که با درک موقعیت و شرایط محلی بازار، موردهای خوب را شناسایی کرده و نهایت بهره‌برداری را  از آن‌ها داشته باشد.

علم و دانش فراوان
مشاورین املاکی که مطالعه و ادامه تحصیل در این رشته را دارند پیشرفت زیادی می‌کنند و نسبت به دیگر همکارانشان اولویت بهتری برای انتخاب مشتریان به حساب می‌آیند. به‌روز بودن به ویژه در حوزه املاک به مشاور املاک کمک می‌کند تا خدمات بهتر و بیشتری را در اختیار مشتریان قرار دهد. با افزایش دانش در خصوص املاک و اصول تجارت،‌ می‌توانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و پیشتاز میدان رقابت باشند. بهتر است همواره در حال یادگیری باشند.

مشتریان آنلاین را بررسی می‌کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارتباط افراد با فضاهای مجازی نیز بیشتر شده است. در این شغل هر فرد یک فرصت به‌حساب آمده که از آن بهترین استفاده را باید برد. یک مشاور املاک موفق از فضاهای مجازی نیز برای پیشبرد هدف‌هایش بیشترین استفاده را می‌کند. بسیاری از افراد قبل از مراجعه به مشاورین املاک ابتدا سری به گوگل زده‌اند و جست‌وجوهای لازم را در ارتباط با کارشان انجام داده‌اند در نتیجه مشاور املاک موفق نیز بهتر است در این فضاها حضور داشته باشد و روزانه بخشی از وقت خالی‌اش را برای بررسی کانال‌های اجتماعی و ارسال پیام اختصاص دهد..

قاطعیت
از دیگر ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب می‌توان به قاطعیت آن اشاره نمود. قاطعیت کافی و پشتکار خارق‌العاده به منظور متقاعد کردن مشتریان الزامی است. این فرد زمان زیادی را صرف نمی‌کند و فقط با زبانی خوش و تصمیم‌های هوشمندانه، در زمانی کوتاه مشتری را ترغیب می‌نماید و همه کارهای مربوط به بستن قرارداد را انجام می‌دهد.

علاقه به شغل
علاقه‌ی واقعی به املاک و این شغل و حتی موارد مرتبط به معماری آن‌ها، مشاور املاک را نسبت به دیگر فروشندگان در موضعی برتر قرار می‌دهد. زیرا هنگامی‌که مشتریان در زمان مکالمه میزان علاقه و دانش این افراد را ببینند تصور می‌کنند که با یک فرد آگاه مشورت می‌کنند.

خودساختگی
اراده‌ای قوی و اعتمادبه‌نفس بالا در مدیریت شرایط، از ویژگی‌های مهم رفتاری افراد حرفه‌ای در این زمینه‌ محسوب می‌شوند. یک مشاور املاک برای موفق بودن، به میزان فراوانی خودساختگی و اراده قوی نیاز دارد.

ارتباطات قوی
مشاورین املاک خوب در زمینه حوزه‌ی شغلی خود، ارتباطات فراوانی با افراد متفاوت دارند. آن‌ها با افراد تاثیرگذاری مانند سایر مشاورین املاک و کارگزاران مسکن، خریداران و فروشندگان احتمالی، کارشناسان فنی ملک، متصدیان وام مسکن و کارشناسان قیمت‌گذاری مسکن باید در ارتباط باشند.

مشاوره املاک، شغل اولشان باشد
در این صنف اکثر فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌ها، بازنشسته در سطوح کارمندی هستند. همچنین برخی از کسانی که پاسخگوی خریدار و فروشنده هستند نیز گاهی گروه‌های سنی جوانی هستند که تحصیل‌کرده نیستند و قشر دانشجوی کاسب در بنگاه مسکن کمتر دیده می‌شود. البته گروه‌های تحصیل‌کرده در رشته‌های مدیریت تجارت و یا حقوق نیز در ردیف مدیران بنگاه‌ها هستند که این گروه بهترین روش‌های بازاریابی را در بازار مسکن اجرا می‌کنند. اینکه شغل اول مشاور املاک باشد یا خیر، بر روی فروش تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

مشاور املاک موفق

عدم خدمت به مشتری در حد پورسانت
بعضی از مشاوران املاک به جای این‌که به اصول حرفه‌ای مشاوره ملک و شناسایی خواسته خریدار بپردازند و در نهایت در مدیریت عرضه همه توانشان را به کار ببرند تا خریدار و فروشنده را پای میز مذاکره فرا بخوانند، با وعده‌هایی که فروشنده تا حد رضایت خریدار تخفیف می‌دهد و از طرف دیگر به فروشنده بیان می‌کنند که خریدار از قیمت و ملک رضایت دارد، آن‌ها را پای میز می‌کشانند تا به پورسانت خود برسند. در نتیجه در این حالت، در اغلب مواقع با دوره کردن خریدار به وسیله مشاور املاک و فروشنده، او راضی می‌شود و برخی اوقات نیز معامله صورت نمی‌پذیرد.


سابقه کاری
از اهمیت این نکته غافل نشوید که در زمان مراجعه به مشاور املاک در ابتدا درباره‌ سابقه‌ او بین ساکنین محله‌های اطراف و سایر کاسبان تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید که این مشاور املاک در حیطه کاری خود تجربه دارد یا خیر؟ تا جایی که می‌توانید معامله‌های بزرگ را در مشاور املاک‌های تازه‌کار انجام ندهید زیرا این افراد هر چقدر هم که درست‌کار و مورد اعتماد باشند، اما ممکن است تجربه مناسب و کافی را نداشته باشند و کلاه‌برداران سوءاستفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مشاور املاک خوب سابقه کاری کافی است.

نحوه بیان
نحوه‌ سخن گفتن مشاور املاک بسیار مهم است، اگر این فرد بدون هیچ تردیدی به مشتریان  قول داد و در ارتباط با همه ‌چیز با اطمینان سخن گفت، فرد قابل‌اطمینانی نیست؛ زیرا هیچ‌کس به‌طور صد در صد نمی‌تواند هیچ‌چیزی را پیش‌بینی کند.

مشاور املاک خوب شخصی است که هیچ­گاه قول صد در صد در امری را به مشتری خود اعلام نمی­کند و درصدی را برای خطا و اشتباه قائل می­شود.

مشاور املاک خوب

دست‌پر بودن
یک مشاور املاک خوب سعی می‌کند همواره حداقل برای مراجعه‌کننده‌های خود یک راه پیشنهادی داشته باشد و دست‌پر باشد.

دلسوز بودن
بهتر است چاپلوس نباشد و امین و دلسوز در مقابل مشتری باشد زیرا مشتری به او اعتماد می‌کند و در این صورت راه انجام معامله هموار خواهد شد.

عدم پرچانگی
صحبت‌های زیاد و اضافه و همچنین پرچانگی کردن سبب سردرگمی مشتری می‌شود و ممکن است که اثرات مخربی روی معامله داشته باشد. باید به مشتری اجازه داد که بعد از دیده‌ها و شنیده‌های خود مقداری فکر کند و به یک تصمیم و نتیجه قاطع به منظور شروع فرآیند معامله برسد.

پاسخ و پیگیری‌های تلفنی دارد
با مشتریان خود در ارتباط است و با جواب دادن به تلفن‌ها و در اختیار دادن اطلاعات و پیگیری‌ها، مشتریان احتمالی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور املاک یکی از حرفه‌های خدماتی است که به تبحر خاصی نیاز دارد. امروزه اعتماد کردن و تشخیص مشاور املاک‌های موفق و خوب برای برخی از افراد دشوار است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌هایی که یک مشاور املاک خوب باید داشته باشد پرداختیم تا هم مشاورین املاک از این نکته‌ها برای پیشرفت کار خود استفاده کنند و هم مشتریان شناخت و آگاهی‌شان نسبت به مشاور املاک خوب افزایش پیدا کند. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله بتوانید معامله‌های رضایت بخشی را انجام دهید.
 

منبع : homing.ir
4.5 امتیاز از 23 رأی
جدیدترین مقالات
ICDL چهار حرف اول کلمات تشکیل دهنده عبارت International Computer Driving License به معنای مدرک بین المللی کاربری رایانه است. شرکت در کلاس های مرتبط با ICDL درک کار آموزان از رایانه را بهبود می بخشد و باعث استفاده کارآمد از نرم افزارها توسط این افراد می شود. این مدرک که توسط کارفرمایان به عنوان اثبات توانایی و شایستگی برای کار در زمینه IT بر شمرده می شود، تنها پس از یادگیری طیف گسترده ای از توانایی های کامپیوتری قابل دریافت است.
ایمپلنت دندان در واقع یک پایه تیتانیومی (و گاهی اوقات زیرکونیا) است که در داخل استخوان فک در زیر لثه جایگذاری می‌شود تا همانند ریشه دندان عمل کرده و روکش دندان یا دندان مصنوعی را در جای خود ثابت و محکم نگه دارد.
کابینت ممبران سبکی نو از دسته ی کابینت کلاسیک می باشد. این نوع از کابینت می تواند انتخاب خوبی برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه باشد. به همین دلیل پیشنهاد می کنم تا انتها این مقاله را بخوانید و با کابینت ممبران و ویژگی های آن به طور کامل آشنا شوید تا انتخاب مناسبی برای کابینت آشپزخانه خود داشته باشید.

دوربین مدار بسته امروزه از جمله ابزارهای حفاظتی بسیار مهم در امنیت ساختمان ها و نظارت بر اماکن داخلی و خارجی محسوب می شود. این دوربین ها از لحاظ شکل ظاهری به دسته های دام، بولت، اسپید دام و غیره تقسیم بندی می شوند که هر کدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند. در ادامه به بررسی جامعی در مورد دوربین های مدار بسته، انوع و دسته بندی های مختلف، مزایا و معایب آن ها می پردازیم.